มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีเจตนารมณ์ส่งเสริมให้ศิลปินรุ่นใหม่ ได้มีเวทีในการแสดงออกถึง ทักษะความสามารถ จินตนาการ ความใฝ่ฝัน ที่ถ่ายทอดสู่งานศิลปะที่มีคุณค่า เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน และก้าวทันเวทีโลก จึงจัดให้มีการแข่งขันรางวัล “ศิลปินดาวเด่นจิตรกรรมบัวหลวง” ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าฯ ในวันที่ 15 -24 ธ.ค.2551นี้ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้สังคมเกิดความชื่นชม และซาบซึ้งในคุณค่าของงานศิลปะ มากขึ้นอีกด้วย

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเป็นการสนับสนุนและเสริมสร้างศิลปินหนุ่มสาวรุ่นใหม่ ให้มีเวทีแสดงออกถึงความสามารถ โดยจัดแข่งขัน วาดภาพชิงรางวัล “ศิลปินดาวเด่นจิตรกรรมบัวหลวง”

๒. เพื่อจุดประกายความตื่นตัวการสร้างสรรค์งานศิลปะ ของศิลปินหนุ่มสาวรุ่นใหม่สู่สาธารณชน

๓. เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจ เข้าถึงและซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปะซึ่งเป็นวิถีแห่งสุนทรียภาพ เพื่อสร้างความสุขใน ชีวิตประจำวัน

๔. เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่าง สถาบันการศึกษา มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ และหอศิลป์สมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนีนาถ ในด้านวิชาการศิลปะ เพื่อการพัฒนาทักษะ ความสามารถการสร้างสรรค์ศิลปะ ของนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี


 
๑.  สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ได้รับการติดต่อ คัดเลือกนักศึกษาที่กำลังศึกษาศิลปะในระดับปริญญาตรี เข้าร่วม
แข่งขันคณะละ  ๒  คน  (มูลนิธิฯ รับผิดชอบค่าที่พักสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันจากต่างจังหวัด  และค่าอาหารสำหรับ
ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคน)

๒.  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าแข่งขันจะต้องร่วมทำกิจกรรมที่กำหนดไว้  ณ  หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ    อย่าง   
ต่อเนื่องทุกวัน เป็นเวลา ๑๐ วัน

๓.  ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องสร้างสรรค์งานศิลปะที่หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ เท่านั้น  ไม่สามารถนำงานศิลปะออก
ไปดำเนินการต่อนอกสถานที่ได้


Comming Soon!

๑. คุณหญิงชดช้อย  โสภณพนิช
๒.  นายจุลทัศน์  พยาฆรานนท์
๓.  นายถวัลย์  ดัชนี 
๔.  ศาสตราจารย์กำจร  สุนพงษ์ศรี 
๕.  ศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์  โปษยานนท์ 
๖.  ศาสตราจารย์ปรีชา  เถาทอง
๗.  นายธงชัย  รักปทุม
๘.  นายนนทิวรรธน์  จันทนะผะลิน
๙.  นายเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
๑๐.  ศาสตราจารย์ธนะ  เลาหกัยกุล
๑๑.  ศาสตราจารณ์วิโชค  มุกดามณี
๑๒.  นายอภิชาต  รมยะรูป
๑๓.  นางสุภัททา   สังสิทธิ
๑๔.  นายวีรเดช  พนมวัน ณ อยุธยา

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการคณะกรรมการ
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ

คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
1. นายธนากร บัวปลอด
2. นายพัชรพงษ์ มีศิลป์

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
1. นายสุพจน์ พิมปาน
2. นายนวัต เลิศแสวงกิจ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ
1. นายธาริน กลิ่นเกษร
2. นายบัณฑิต โฆษิตกิตติวงศ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
1. นายจงชนะ แย้มเกษร
2. น.ส.ประภาภรณ์ สีนานวน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
1. นายวาทิต วิริยสกุลโกศล
2. นายปฐมพงษ์ ทองล้วน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
1. นายตุลย์เชษฐ์ ผดุงโยธี
2. นายทัศนศิลป์ ธนบดีศิริกมล

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
1. น.ส.พรสวรรค์ เหลี่ยมสุวรรณ
2. นายจิตติพงศ์ พากเพียร

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารฯ
1. นายวิษณุพงษ์ หนูนันท์
2. นายพัฒพล เทียบแก้ว

มทร. ธัญญบุรี
1. นายกิตติราฏร์ ทองดี
2. น.ส.กมลชนก ผลงาม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1. นายสันติ ศรีมูล
2. นายวิสิทธิ์ เตชสิริโกศล

มทร. ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
1. นายธีระวัฒน์ รัตนไพบูลย์วิทย์
2. นายชัยวัฒน์ วงศ์แสนหลวง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1. นายชวลิต บอขุนทด
2. นายจตุพล กันทอง

มทร. อีสาน นครราชสีมา
1. นายอภิสิทธิ์ ทองภาพ
2. น.ส.จิตติมา ศรีแก้ว

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1. น.ส.มาลินี พลราชม
2. นายพูนชัย บุญเพ็ง

มหาวิทยาลัยบูรพา
1. นายเอกพงษ์ ธนะศรี
2. น.ส.ณัฐพิมพ์ ทัพสอาด

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฯ
1. นายอิมรอม ยูนุ
2. นายอนีส นาคเสวี

มทร. ศรีวิชัย ปัตตานี
1. นายวิรัตน์ ชูรักษ์
2. นายชญานิน ยูไนดี

มหาวิทยาลัยทักษิณ
1. นายอนันต์ จันทรเกตุ
2. นายมูฮัมมัสฮารน เมาะซา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
1. นายอุเทน พลพงศ์
2. นายมาฮาดี กือเตะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
1. นายเกษม หนูเพ็ชร
2. นายอภิษฐา ทองพราว