B 02 ปุ๋ย

นายชัยวัฒน์ วงศ์แสนหลวง


สถาบัน : มทร. ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
ภาควิชา : จิตรกรรม
อายุ : 21 ปี
การศึกษา : ปี 3
เทคนิค : สีน้ำมัน


จาก sms :
คะแนน
จาก web :
คะแนน
-->-->