B 05 เทน

นายอุเทน พลพงศ์


สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ภาควิชา : ศิลปกรรม
อายุ : 28 ปี
การศึกษา : ปี 2
เทคนิค : สีน้ำมันและสีอะคริลิค


จาก sms :
คะแนน
จาก web :
คะแนน