B 09 กอ

นายเกษม หนูเพ็ชร


สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ภาควิชา : ศิลปกรรม
อายุ : 20 ปี
การศึกษา : ปี 2
เทคนิค : สีน้ำมัน อะคริลิค เกรยอง


จาก sms :
คะแนน
จาก web :
คะแนน
-->