B 11 เกมส์

นายอภิษฐา ทองพราว


สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ภาควิชา : ศิลปกรรม
อายุ : 22 ปี
การศึกษา : ปี 2
เทคนิค : สีน้ำมันและสีอะคริลิค


จาก sms :
คะแนน
จาก web :
คะแนน