B 24 โอม

นายธีระวัฒน์ รัตนไพบูลย์วิทย์


สถาบัน : มทร. ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
ภาควิชา : จิตรกรรม
อายุ : 25 ปี
การศึกษา : ปี 3
เทคนิค : สีอะคริลิค


จาก sms :
คะแนน
จาก web :
คะแนน