B 25 เบน

นายทัศนศิลป์ ธนบดีศิริกมล


สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ภาควิชา : ออกแบบนิเทศศิลป์
อายุ : 23 ปี
การศึกษา : ปี 1
เทคนิค : สีอะคริลิค


จาก sms :
คะแนน
จาก web :
คะแนน