B 31 เอี้ยง

นายสันติ ศรีมูล


สถาบัน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาควิชา : ประติมากรรม
อายุ : 28 ปี
การศึกษา : ปี 8
เทคนิค : สีอะคริลิค


จาก sms :
คะแนน
จาก web :
คะแนน