B 32 กวาง

นายอนันต์ จันทรเกตุ


สถาบัน : มหาวิทยาลัยทักษิณ
ภาควิชา : ทัศนศิลป์
อายุ : 21 ปี
การศึกษา : ปี 3
เทคนิค : จิตรกรรมภาพเหมือน


จาก sms :
คะแนน
จาก web :
คะแนน