B 36 เจมส์

นายวิสิทธิ์ เตชสิริโกศล


สถาบัน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาควิชา : จิตรกรรม
อายุ : 26 ปี
การศึกษา : ปี 5
เทคนิค : สีอะคริลิค


จาก sms :
คะแนน
จาก web :
คะแนน