B 38 กล้วย

น.ส.พรสวรรค์ เหลี่ยมสุวรรณ


สถาบัน : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ภาควิชา : ศิลปกรรม
อายุ : 25 ปี
การศึกษา : ปี 3
เทคนิค : สีอะคริลิค สื่อผสม


จาก sms :
คะแนน
จาก web :
คะแนน