โครงการดาวเด่นบัวหลวง 101
(วันที่ 15 – 24 ธันวาคม 2551, ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ)
อังคารที่ 16 ธ.ค. 51 10.00 - 11.30 น. การเสวนาหัวข้อ ศิลปะจัดวาง และสื่อผสม
๐ ศ. วิโชค มุกดามณี
๐ ศ. ธนะ เลาหกัยกุล
ดำเนินรายการโดย อ. วุฒิกร คงคา
พุธที่ 17 ธ.ค. 51 15.00 - 16.30 น. การบรรยายเรื่อง การนำเสนอผลงานศิลปะ
๐ อ. ถวัลย์ ดัชนี
พฤหัสบดีที่ 18 ธ.ค. 51 09.00 - 12.00 น. การบรรยายเรื่อง งานได้ผล คนเป็นสุข
๐ พล.อ.ต. บุญเลิศ จุลเกียรติ
ศุกร์ที่ 19 ธ.ค. 51 13.00 - 14.30 น. การเสวนาหัวข้อ การสร้างสรรค์งานประติมากรรม
๐ อ.นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน
๐ อ. ปารณ์โสมยัช (ฉายนภา) เลปาจารย์
ดำเนินรายการโดย อ. บุญพาด ฆังคะนะโม
เสาร์ที่ 20 ธ.ค. 51 13.00 - 14.30 น. การเสวนาหัวข้อ ศิลปิน พ.ศ. นี้ไส้แห้งจริงหรือ
๐ ศ. เกียรติคุณ ประหยัด พงษ์ดำ
๐ อ. ปัญญา วิจินธนสาร
๐ อ. ธงชัย รักปทุม
ดำเนินรายการโดย คุณปกรณ์ กล่อมเกลี้ยง
อาทิตย์ที่ 21 ธ.ค. 51 13.00 - 13.30 น.
13.30 - 14.30 น.
พบ อ.อภินันท์ โปษยานนท์
การเสวนาหัวข้อ คุยกับ นักสะสมศิลปะ
๐ นพ. สมรัช หิรัญยะวิสิต
๐ คุณบุญฤทธิ์ ภิญโญโสภณ
ดำเนินรายการโดย อ.วีรเดช พนมวัน ณ อยุธยา
จันทร์ที่ 22 ธ.ค. 51 13.00 - 14.30 น. การเสวนาหัวข้อ คุยกับ เจ้าของ Gallery
๐ คุณจตุรงค์ เก็งวินิจ : Number1 Gallery, Silom Art Space, The Gallery
๐ คุณวรกรณ์ บันวงศษ : CVN Gallery
๐ คุณปนัดดา เลิศหัตถศิลป์ : Sombat Gallery
ดำเนินรายการโดย อ.สมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงษ์
อังคารที่ 23 ธ.ค. 51 09.00 - 12.00 น. การบรรยายเรื่อง ศิลปินสู่สังคม
๐ ดร.เสรี วงศ์มณฑา
พุธที่ 24 ธ.ค. 51 15.00 น.; เชิญร่วมงานพิธีประกาศผล และมอบรางวัลศิลปินดาวเด่นบัวหลวง