มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ ได้เริ่มจัดโครงการแข่งขันวาดภาพสดชิงรางวัล “ศิลปินดาวเด่นจิตรกรรมบัวหลวง”เพื่อเป็นแรงจูงใจและส่งเสริม
ให้ศิลปินหนุ่มสาว รุ่นใหม่มีโอกาสแสดงการสร้างสรรค์ฝีมือ ทักษะ และจินตนาการ อย่างเต็มที่  โดยได้รับการสนับสนุนร่วมมือย่างดียิ่งจากศิลปินอาวุโส  สถาบันการศึกษา คณาจารย์ วิทยากรผู้ให้ความรู้  ตลอดจนผู้เข้าแข่งขันทุกคน    ทำให้การแข่งขันครั้งแรกในปีที่ผ่านมา ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี  โครงการนี้จึงเป็นเวทีแข่งขันแนวทางใหม่ที่มีเป้าหมายและกระบวนการพัฒนาทักษะของศิลปินรุ่นหนุ่มสาวอย่างเป็นรูปธรรมที่สุด นอกเหนือจากความรู้ ที่ได้รับในเชิงศิลปะและแนวความคิดในการดำเนินชีวิต  ผู้แข่งขันยังได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงในการทำงานร่วมกับผู้อื่น  ได้แลกเปลี่ยนความคิด  กลวิธี กระบวนการสร้างสรรค์งาน เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ และ เสริมสร้าง มิตรภาพระหว่างกัน อีกทั้งยังทำให้ประชนทั่วไปมีความเข้าใจงานศิลปะมากขึ้น  มูลนิธิธนาคารกรุงเทพได้ตระหนักถึงคุณค่าของโครงการ   จึงจัดการ แข่งขันต่อเนื่องเป็นครั้งที่  ๒  ในปี  ๒๕๕๒

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑.  เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างศิลปินหนุ่มสาวรุ่นใหม่  ให้มีเวทีแสดงออกถึงความสามารถ    โดยจัดแข่งขันวาดภาพชิงรางวัล  “ศิลปินดาวเด่นจิตรกรรมบัวหลวง”
๒.  เพื่อจุดประกายความตื่นตัวการสร้างสรรค์งานศิลปะ ของศิลปินหนุ่มสาวรุ่นใหม่สู่สาธารณชน     
๓.  เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาการและวิชาชีพ สำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาชีวิตและสังคมต่อไป
๔.  เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจ เข้าถึงและซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปะซึ่งเป็นวิถีแห่งสุนทรียภาพ เพื่อสร้างความสุขในชีวิตประจำวัน
๕.  เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่าง  สถาบันการศึกษา   มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ   และหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ      ในด้านวิชาการศิลปะ เพื่อการพัฒนาทักษะความสามารถในการสร้างสรรค์ศิลปะของนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี

ผู้รับผิดชอบโครงการ

 

คณะกรรมการอำนวยการ

 
๑.   นายชาตรี  โสภณพนิช ที่ปรึกษา
๒.  นายโฆสิต   ปั้นเปี่ยมรัษฎ์    ที่ปรึกษา
๓.  คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช ประธาน (ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์)
๔.  อาจารย์ธงชัย  รักปทุม กรรมการ
๕.  ศาสตราจารย์กำจร   สุนพงษ์ศรี กรรมการ
๖.  ศาสตราจารย์ปรีชา  เถาทอง กรรมการ
๗.  ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์  โปษยานนท์ กรรมการ
๘.  อาจารย์เฉลิมชัย  โฆษิตพิพัฒน์ กรรมการ
๙.  ศาสตราจารย์ธนะ  เลาหกัยกุล

กรรมการ  (ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม)

๑๐.  อาจารย์ปัญญา   วิจินธนสาร กรรมการ
๑๑.  อาจารย์นนทิวรรธน์  จันทนะผะลิน กรรมการ
๑๒.  ศาสตราจารย์วิโชค  มุกดามณี กรรมการ
๑๓.  อาจารย์เฉลิมศักดิ์  รัตนจันทร์ กรรมการ  (ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม)
๑๔.  อาจารย์พนม พรกุล กรรมการ  (ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดหาวัสดุอุปกรณ์)
๑๕.  รองศาสตราจารย์สรรณรงค์  สิงหเสนี กรรมการ
๑๖.   อาจารย์ชาญณรงค์   พรรุ่งโรจน์ กรรมการ
๑๗.  อาจารย์สรรเสริญ  มิลินทสูต กรรมการ
๑๘.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์  แสงพลสิทธิ์ กรรมการ
๑๙.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สินีนาถ เลิศไพรวัน กรรมการ
๒๐.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนา  เหมวงษา กรรมการ
๒๑.  ประธานสภาคณบดีศิลปกรรมแห่งประเทศไทย กรรมการ
๒๒. นางสุภัททา สังสิทธิ

กรรมการและเลขานุการ (ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประสานงาน)

กลุ่มเป้าหมาย

๑. นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาศิลปะระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศไทย                                                    
๒. สื่อมวลชนหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ เวปไซต์ ฯลฯ
๓. สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ และ ประชาชนทั่วไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑.  เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนศิลปินหนุ่มสาวรุ่นใหม่ ของประเทศให้มีโอกาสสร้างสรรค์และแสดงผลงานของตน       ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนางานด้านจิตรกรรมและศิลปกรรมที่มีคุณค่าต่อไป
๒.  เป็นการเปิดเวทีการประกวดแข่งขันศิลปะก้าวไกลไปกับสภาพของสังคมยุคใหม่   ให้แก่ศิลปินหนุ่มสาวเพื่อกระตุ้นให้เกิดพลังในการสร้างสรรค์งานศิลปกรรมต่อไป
๓.  เป็นการส่งเสริมเผยแพร่ผลงานศิลปะต่อสาธารณชนได้ชื่นชม และเป็นองค์ความรู้ด้านศิลปะ ที่สร้างความเข้าใจ เห็นความสำคัญ      และตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมของชาติ
๔.  เป็นการสร้างความตื่นตัว ในหมู่ประชาชนและเยาวชนของชาติให้หันมาสนใจและพัฒนาทักษะตลอดจนความรู้ในงานศิลปกรรมมากขึ้น
๕.  เป็นเกียรติประวัติ และเพิ่มพูนคุณค่าในผลสำเร็จของโครงการจิตรกรรมบัวหลวง ที่มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ       ได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติตลอดมาเป็นเวลากว่าสามสิบปี