สถาบัน / ผู้เข้าแข่งขัน หมายเลขผู้เข้าแข่งขัน
คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
นายสรณ  ขุนพลพิทักษ์ (เทมส์)   B 15
นายวรัญญู  ช่างประดิษฐ์ (เอ็กซ์)  B 23
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร   
นายธีรวัฒน์  จันทร์แสตมป์ (เกษตร)  B 32
นายชานนท์  เสือสูงเนิน (โบ๋ย)  B 36
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ  
นายธันธวัช  จิตทักษะ (แม็ค)  B 34
นายภูมิ พีชวณิชย์ (ซอส)  B 04
คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์ฯ  
นางสาวกนิษกา เครือเนียม  B 44
นางสาวภาสินี  ชัยยศ (พลอย)  B 10
มทร. รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง  
นายพิเชษฐ์  ชูพุ่ม (เล็ก)  B 06
นางสาวมาริษา  คชกฤษ (แนน)  B 02
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร  
นางสาวชมพูนุท  พรหมสุข (เอ็นดู)  B 05
นายฆนาธร  ขาวสนิท  (แพง)  B 08
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
นายสุรเสก  นิ่มเงิน (บูม)  B 14
นายนิธิภูมิ พฤฒิรังสีภูมิ (เอก)  B 41
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
นายณภัทร  กิ่งกาญจนาธร (เติ้ง)  B 28
นายธนา แนวเสือ (ว่าน)  B 37
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์   
นายวีรภัทร  กลิ่นธูป (น๊อต)  B 24
นายศราวุธ  แก้วน้ำเย็น (แก่)  B 43
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
นางสาวจันทนีย์ ฝนกระโทก (โบ)  B 45
นางสาวใจทิพย์  ใจดี (ทิพย์)  B 21
ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารฯ  
นายธนินท์รัฐ  เกตุแก้ว (หมอ)  B 38
นายจิรโรจน์  ศรียะพันธุ์ (โอเอ)  B 30
มทร. ธัญญบุรี  
นายวรรณยุทธ  สิมมา (ป๊อป)  B 46
นายต่อศักดิ์  พุ่มพวง (เก่ง)  B 01
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    
นายเมธีพงษ์  ก๋าเปา (เม)  B 31
นายเจตนา  แสวงนาม (โอ๋)  B 33
 มทร. ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่  
 นายวิทยา  ถานะกอง (เบล)  B 29
นายพิชิต  นะงอลา (เบ็น)  B 22
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
นางสาวพัชรินทร์  แก้วอุดร (นก)  B 39
นายวัชรินทร์  ปาสะโน (โต)  B 09
มทร. อีสาน นครราชสีมา   
นางสาวทยานุช  ห่อไธสง (เติ้ล)  B 19
นายนัฐพล  เจียงจริยานนท์  (นูน)  B 17
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
นายอนันต์  จันทบัวลา (มีมี่อาม)  B 07
น.ส.ณัฐพร  ป้องลอด (คำแพง)  B 35
มหาวิทยาลัยบูรพา  
นางสาวจุฑารัตน์  กอบนวรักษ์ (กวาง)  B 26
นายจิรวัฒน์  โพธิ์สวัสดิ์  (จิ)  B 27
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฯ  
นายกรวิค  หูเขียว (ซีด)  B 25
นางสาวออมสิรี ปานดำรงค์ (ปอนด์)  B 42
มทร. ศรีวิชัย สงขลา  
นายสุไลมาน  ปือราเฮง (มัง)  B 18
นายก้องเกียรติ วิเทศผล (จุ้ย)  B 16
มหาวิทยาลัยทักษิณ  
นายอารีด  บินหมัด (รีด)  B 13
นางสาวสุนันทา  วินทอง (อ้น)  B 11
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
นางสาววริศรา มีนุ่น (จุ๊บแจง)  B 12
นางสาวสุดา ปะเซียว (ยะ)  B 40
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  
นายพละชัย  ศรียะพันธุ์ (กอล์ฟ)  B 20
นายธีรยุทธ  เมืองนา (กระต่าย)  B 03