คลิปบรรยากาศ
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2552

คลิปบรรยากาศ
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2552

คลิปบรรยากาศ
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2552

คลิปบรรยากาศ
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2552

คลิปบรรยากาศ
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2552

คลิปบรรยากาศ
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2552

คลิปบรรยากาศ
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2552

คลิปบรรยากาศ
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2552

คลิปบรรยากาศ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2552

คลิปบรรยากาศ
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2552


คลิปบรรยากาศ
วันที่ 13 ตุลาคม 2552

คลิปบรรยากาศ
วันที่ 12 ตุลาคม 2552

คลิปสัมภาษณ์ คุณหญิง
ชดช้อย โสภณพนิช

คลิปสัมภาษณ์
อาจารย์ถวัล ดัชนี


คลิปสัมภาษณ์
อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

คลิปสัมภาษณ์
ศ.ปรีชา เถาทอง

คลิปสัมภาษณ์
คุณป๊อด โมเดิร์นด็อก

คลิปสัมภาษณ์
คุณปิ๊บ รวิชญ์ เทิดวงส์


คลิปสัมภาษณ์
คุณมนัสวิน นันทเสน

คลิปสัมภาษณ์
รศ.สุขุม นวลสกุล

คลิปสัมภาษณ์
ผศ.ไพรวัลย์ ดาเกลี้ยง

คลิปสัมภาษณ์
อาจารย์สมภพ บัตราช


คลิปสัมภาษณ์
อ.ทวี รัชนีกร

คลิปสัมภาษณ์
ศ.วิโชค มุกดามณี

คลิปสัมภาษณ์
ศ.เดชา วราชุน

คลิปสัมภาษณ์
คุณปรเมศวร์ มินศิริ

คลิปสัมภาษณ์
คุณอรปรียา และ
คุณอภิสรา

คลิปสัมภาษณ์
คุณสุพรทิพย์ ช่วงรังสี

คลิปสัมภาษณ์
ศ.ธนะ เลาหกับกุล


คลิปสัมภาษณ์
อนีส นาคเสวี

คลิปสัมภาษณ์
ธนากร บัวปลอด

คลิปสัมภาษณ์ คุณ
กงพัฒน์ ศักดาพิทักษ์

คลิปสัมภาษณ์
จุฑารัตน์ กอบนวรักษ์

คลิปสัมภาษณ์
สุนันทา วินทอง

คลิปสัมภาษณ์
ธนินท์รัฐ เกตุแก้ว