ภาพบรรยากาศวันปฐมนิเทศ วันที่ 12 คุลาคม 2552
  [Next]