การแข่งขันศิลปินดาวเด่นจิตรกรรมบัวหลวง
แข่งขันโดยนิสิต นักศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกจากสถาบันการศึกษา เข้ารับการปฐมนิเทศในวันที่ ๑๒ – ๑๓ ตุลาคม๒๕๕๒ และเข้าร่วมโครงการแข่งขันศิลปินดาวเด่นจิตรกรรมบัวหลวง ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เพื่อสร้างสรรค์งานจิตรกรรม โดยมีการบรรยายจากศิลปินผู้ทรงคุณวุฒิ เรียนรู้เทคนิค แนวคิด กระบวนการสร้างสรรค์ นานาทัศน์  ตลอดจนเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านต่างๆ  เช่น การประชาสัมพันธ์ การบริหารจัดการ การตลาด การพัฒนาบุคลิกภาพในสังคม ไปสู่ความสำเร็จในชีวิตศิลปิน

กำหนดเวลาและสถานที่แข่งขัน
การแข่งขันรางวัล ศิลปินดาวเด่น จิตรกรรมบัวหลวง”  มีระยะเวลา ๑๐ วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๕ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 
ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เลขที่ ๑๐๑ ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ  เขตพระนคร  กทม.  ๑๐๒๐๐

กติกาการแข่งขัน
๑.  สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ได้รับการติดต่อ คัดเลือกนักศึกษาที่กำลังศึกษาศิลปะในระดับปริญญาตรี เข้าร่วมแข่งขันคณะละ  ๒  คน 
๒.  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าแข่งขันจะต้องร่วมทำกิจกรรมที่กำหนดไว้  ณ  หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ    อย่างต่อเนื่องทุกวัน เป็นเวลา ๑๐ วัน  
๓.  ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องสร้างสรรค์งานศิลปะที่หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ เท่านั้น  ไม่สามารถนำงานศิลปะออกไปดำเนินการต่อนอกสถานที่ได้ 

คณะกรรมการตัดสิน   (วันอังคารที่  ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๒ )

มูลนิธิธนาคารกรุงเทพได้เชิญศิลปินแห่งชาติ  ผู้เชี่ยวชาญ  และผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการตัดสินพิจารณารางวัล ประกอบด้วย

๑.  นายจุลทัศน์  พยาฆรานนท์ ประธานกรรมการ
๒.  คุณหญิงชดช้อย  โสภณพนิช กรรมการ
๓.  นายถวัลย์  ดัชนี กรรมการ
๔.  ศาสตราจารย์กำจร  สุนพงษ์ศรี    กรรมการ
๕.  ศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์  โปษยานนท์            กรรมการ
๖.  ศาสตราจารย์ปรีชา  เถาทอง กรรมการ
๗.  นายธงชัย  รักปทุม กรรมการ
๘.  นายนนทิวรรธน์  จันทนะผะลิน

กรรมการ

๙.  นายเฉลิมชัย  โฆษิตพิพัฒน์ กรรมการ
๑๐.  ศาสตราจารย์ธนะ  เลาหกัยกุล กรรมการ
๑๑.  ศาสตราจารณ์วิโชค  มุกดามณี กรรมการ
๑๒.  นายอภิชาต  รมยะรูป

เลขานุการคณะกรรมการ

๑๓.  นางสุภัททา   สังสิทธิ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ
๑๔.  นายวีรเดช  พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ

การตัดสิน
๑.  คณะกรรมการตัดสินจะคัดเลือกผลงานเพื่อตัดสินในวันอังคารที่  ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๒ 
     เวลา  ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐  น.  ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ    ผลการตัดสินรางวัล “ศิลปินดาวเด่นจิตรกรรมบัวหลวง” 
     ถือเป็นที่สุดจะอุทธรณ์มิได้
๒.  รางวัล “ศิลปินดาวเด่นจิตรกรรมบัวหลวงขวัญใจประชาชน”   ตัดสินโดยผลจากคะแนนที่ได้รับ  ผ่านสื่อ SMS  หรือ Website         ภายในเวลา  ๑๒.๐๐  น.  ของวันที่  ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๒

รางวัล
        ๑.   ศิลปินดาวเด่นจิตรกรรมบัวหลวงยอดเยี่ยม  ทุนการศึกษา ๑๐๐,๐๐๐ บาท  พร้อมโล่เกียรติยศ
        ๒.   ศิลปินดาวเด่นจิตรกรรมบัวหลวงความคิดสร้างสรรค์  ทุนการศึกษา ๗๐,๐๐๐ บาท  พร้อมโล่เกียรติยศ
        ๓.   ศิลปินดาวเด่นจิตรกรรมบัวหลวงขวัญใจประชาชน  ทุนการศึกษา ๕๐,๐๐๐ บาท  พร้อมโล่เกียรติยศ
              (สถาบันการศึกษา และนิสิต นักศึกษา ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับเกียรติบัตร)

กรรมสิทธิ์ และลิขสิทธิ์
ผลงานศิลปินดาวเด่นจิตรกรรมบัวหลวงที่ได้รับรางวัลทุกประเภท เป็นกรรมสิทธิ์ของมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ และผลงานจิตรกรรมทุกชิ้นที่เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ 
มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ มีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์ และเผยแพร่ผลงานในสูจิบัตร และเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้งสารสนเทศสมัยใหม่ทุกอย่าง  
รวมถึงลิขสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่ผลงานของศิลปินให้เป็นที่แพร่หลายต่อไป

นิทรรศการและการรับผลงานคืน


แสดงนิทรรศการ

ผลงานของผู้ร่วมแข่งขันจะจัดแสดงนิทรรศการศิลปินดาวเด่นจิตรกรรมบัวหลวงระหว่างวันที่  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๒  – ๑๕  มกราคม   ๒๕๕๓  
ณ  หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ถนนราชดำเนินกลาง  กรุงเทพฯ


นิทรรศการสัญจร

ผลงานทุกชิ้นจะนำไปแสดงนิทรรศการสัญจร  ณ  มหาวิทยาลัยทักษิณ  จ.สงขลา

ระหว่างวันที่  ๒๓  มกราคม   ถึง   ๒๘  กุมภาพันธ์   ๒๕๕๓


รับผลงานคืน 

เดือนมีนาคม ๒๕๕๓  (ยกเว้นวันพุธ) ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ -  ๑๘.๐๐ น.

ที่หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  โทร ๐๒ ๒๘๑ ๕๓๖๐ -๑