หน้าแรก เกี่ยวกับโครงการ กำหนดการแข่งขัน กฎ กติกา การตัดสิน ร่วมโหวตผลงาน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
       
       
       
       
       
       
       
   
   
 

 

หลักการและเหตุผล

มูลนิธิธนาคารกรุงเทพและหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้ริเริ่มจัดโครงการ "ศิลปินดาวเด่นบัวหลวง 101" ขึ้น ในปี ๒๕๕๑ โดยขอให้สถาบันการศึกษาด้านศิลปะคัดเลือกนักศึกษาดีเด่นเข้าร่วมโครงการแข่งขันวาดภาพสดในรูปแบบเรียลลิตี้โชว์เป็นครั้งแรกของไทย โดยเวทีประกวดผลงานศิลปะแนวทางใหม่นี้ มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและพัฒนาทักษะของศิลปินรุ่นหนุ่มสาวอย่างเป็นรูปธรรม ให้ศิลปินได้มีโอกาสแสดงการสร้างสรรค์ฝีมือ ทักษะ จินตนาการอย่างเต็มที่ และได้รู้จักเพื่อนต่างสถาบัน เก็บเกี่ยวความรู้ใหม่ ๆ จากประสบการณ์จริง ซึ่งโครงการได้รับกระแสตอบรับอย่างดีจากศิลปิน คณาจารย์ สถาบัน การศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ตลอดจนการสนับสนุนจากหน่วยงานเอกชนต่างๆ โครงการที่ผ่านมาทั้ง ๒ ครั้ง ได้สร้างศิลปินรุ่นใหม่ให้เป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้น อาทิ ธนากร บัวปลอด ศิลปินดาวเด่นบัวหลวง ครั้งที่ ๑ ได้รับรางวัลที่ ๑ ประเภทจิตรกรรมร่วมสมัย ในการประกวดจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ ๓๒ และนางสาว จุฑารัตน์ กอบนวรักษ์ ศิลปินดาวเด่นบัวหลวง ครั้งที่ ๒ ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม Contemporary art Thai youth exhibition ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา กับกลุ่มศิลปินแห่งชาติ โครงการ "ดาวเด่นบัวหลวง" จึงนับเป็นโครงการที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา ได้เรียนรู้เรื่องต่าง ๆ และเกิดความเชื่อมั่นที่จะก้าวหน้าต่อไปในอนาคต

 

วัตถุประสงค์


๑. เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างศิลปินหนุ่มสาวรุ่นใหม่ ให้มีเวทีแสดงออกถึงความสามารถ
๒. เพื่อจุดประกายความตื่นตัวการสร้างสรรค์งานศิลปะ ของศิลปินหนุ่มสาวรุ่นใหม่สู่สาธารณชน
๓. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาการและวิชาชีพ สำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาชีวิตและ
สังคมต่อไป
๔. เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจ เข้าถึงและซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปะซึ่งเป็นวิถีแห่งสุนทรียภาพ เพื่อสร้างความสุขใน
ชีวิตประจำวัน
๕. เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่าง สถาบันการศึกษา มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ และหอศิลป์สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในด้านวิชาการศิลปะ เพื่อการพัฒนาทักษะ ความสามารถในการสร้างสรรค์
ศิลปะ ของนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี


ผู้รับผิดชอบโครงการ


๑. มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ
๒. หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

 

กลุ่มเป้าหมาย


๑. นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาศิลปะระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศไทย
๒. สื่อมวลชนหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ เวปไซต์ ฯลฯ
๓. นักธุรกิจ และ ประชาชนทั่วไป

 

คณะกรรมการอำนวยการ

๑. นายชาตรี โสภณพนิช ที่ปรึกษา
๒. นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ที่ปรึกษา
๓. คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช ประธาน
๔. อาจารย์ธงชัย รักปทุม กรรมการ
๕. ศาสตราจารย์กำจร สุนพงษ์ศรี กรรมการ
๖. ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง กรรมการ
๗. ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ กรรมการ
๘. อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ กรรมการ
๙. อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร กรรมการ
๑๐. อาจารย์นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน กรรมการ
๑๑. ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี กรรมการ
๑๒. อาจารย์เฉลิมศักดิ์ รัตนจันทร์ กรรมการ
๑๔. อาจารย์พนม พรกุล กรรมการ
๑๕. รองศาสตราจารย์สรรณรงค์ สิงหเสนี กรรมการ
๑๖. ศาสตราจารย์ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ กรรมการ
๑๗. อาจารย์สรรเสริญ มิลินทสูต กรรมการ
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ แสงพลสิทธิ์ กรรมการ
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สินีนาถ เลิศไพรวัน กรรมการ
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนา เหมวงษา กรรมการ
๒๑. ประธานสภาคณบดีศิลปกรรมแห่งประเทศไทย กรรมการ
๒๒. นางสุภัททา สังสิทธิ กรรมการและเลขานุการ