หน้าแรก เกี่ยวกับโครงการ กำหนดการแข่งขัน กฎ กติกา การตัดสิน ร่วมโหวตผลงาน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
       
       
       
       
       
       
       
   
   
 

 

B 01
นาย ณัฐภัทร ดิสสร

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

B 02
นาย นครินทร์ บุพศิริ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

B 03
นาย เอกศิษฏ์ กิจสุภา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

B 04
นาย โอฬาร ชัยณรงค์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

B 05
นายวัชระ ศรีบุญมี

มหาวิทยาลัยบูรพา

B 06
นางสาว กันย์หทัย ใจคุณ

มทร. อีสาน นครราชสีมา

B 07
นายพาณิช พิศนอก

มทร. อีสาน นครราชสีมา

B 08
นาย เกษม ดวงดี

มทร. ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่

B 09
นาย เบญจพล โอสถานุเคราะห์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

B 10
นาย นวพร ธรรมรัตน์วิภาค

มหาวิทยาลัยศิลปากร


B 11
นาย มรุต มากขาว

มหาวิทยาลัยศิลปากร

B 12
นาย ปิยวัฒน์ สังขวิจิตร

มหาิวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

B 13
นางสาว รัชตะวัน พัวพรพงษ์ุ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

B 14
นาย นาวิน ตันธนะเดชา

ุจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

B 15
นาย อัฐพล รอดสลับ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

B 16
นางสาว พรชวรรณ มาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต


B 17
นางสาว ภัทรานันท์ มิลินทานุช

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารฯ

B 18
นางสาว ธีรารัตน์ อุปลานนท์

มทร. รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง

B 19
นาย เจิดศิลป์ สุขุมินท

มทร. รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง


B 20
นาย รวินทร์ พรตระกูลเสรี

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

B 21
นางสาว มนชยา ทุมมานนท์

จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

B 22
นาย วัศพล อรุโณรส

จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

B 23
นางสาว คีตภัทร กลีบบัว

จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

B 24
นางสาว มรียันนี จะปะกิยา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

B 25
นางสาว จุฬารัตน์ พลันการ

มหาวิทยาลัยทักษิณ

B 26
นาย ก้าวหน้า อินทร์ช่วย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

B 27
นางสาว สายฝน สุวรรณรัตน์

มทร. ศรีวิชัย สงขลา

B 28
นาย คฑาพล บุญผ่อง

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

B 29
นาย เกียรติศักดิ์ สุวรรณทิพย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

B 30
นางสาว กันยาภรณ์ สุริยะ

มหาวิทยาลัยทักษิณ

B 31
นาย อรรคเชฏฐ์ สิกขากุล

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารฯ

B 32
นางสาว นรินทร์ ชื่นบาน

มทร. ธัญญบุรี

B 33
นางสาว วราทิพย์ โพธิ์ทอง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

B 34
นาย สุทธิเกียรติ พุ่มพวง

มทร. ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่


B 35
นางสาว สุนันทา ผาสมวงศ์

มหาวิทยาลัยสารคาม

B 36
นางสาว ขวัญตา สุดเสน่ห์

มหาวิทยาลัยบูรพา

B 37
นาย สันติ สีดาราช

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


B 38
นางสาว สุดารัตน์ จิตศิริ

มทร. ศรีวิชัย สงขลา

B 39
นาย วัชรพงษ์ กงเกรียงไกร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

B 40
นางสาว อุภาพร ศรีสร้อย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

B 41
นาย ลัทธพล ก่อเกียรติตระกูล

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ


B 42
นางสาว สุภาภรณ์ จุลกะ

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

B 43
นาย สถาพร เครือวัลย์

มทร. ธัญญบุรี


B 44
นาย สัณฐิติ แก้วคงที่

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ฯ

B 45
นาย ประเสริฐ ยอดแก้ว

มหาวิทยาลัยศิลปากร


B 46
นางสาว มธุชา ศรีรัตน์

มหาวิทยาลัยศิลปากร