หน้าแรก เกี่ยวกับโครงการ กำหนดการแข่งขัน กฎ กติกา การตัดสิน ร่วมโหวตผลงาน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
       
       
       
       
       
       
       
   
   
 

 

การตัดสิน

๑. คณะกรรมการตัดสินจะคัดเลือกผลงานเพื่อตัดสินในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ผลการตัดสินรางวัล "ศิลปินดาวเด่นบัวหลวง" ถือเป็นที่สุดจะอุทธรณ์มิได้
๒. รางวัล "ศิลปินดาวเด่นบัวหลวงขวัญใจประชาชน" ตัดสินโดยผลจากคะแนนที่ได้รับ
ผ่านสื่อ SMS หรือ Website ภายในเวลา ๑๒.๐๐ น. ของวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓


 

รางวัล

๑. ศิลปินดาวเด่นบัวหลวงยอดเยี่ยม ทุนการศึกษา ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
๒. ศิลปินดาวเด่นบัวหลวงความคิดสร้างสรรค์ ทุนการศึกษา ๗๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
๓. ศิลปินดาวเด่นบัวหลวงขวัญใจประชาชน (ทุนการศึกษา ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ)
สถาบันการศึกษา และนิสิต นักศึกษา ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับเกียรติบัตร

 

กรรมสิทธิ์ และลิขสิทธิ์

ผลงานศิลปินดาวเด่นบัวหลวงที่ได้รับรางวัลทุกประเภท เป็นกรรมสิทธิ์ของมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ และผลงานจิตรกรรมทุกชิ้นที่เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ มีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์ และเผยแพร่ผลงานในสูจิบัตร และเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้งสารสนเทศสมัยใหม่ทุกอย่าง รวมถึงลิขสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่ผลงานของศิลปินให้เป็นที่แพร่หลายต่อไป

 

นิทรรศการและการรับผลงานคืน

แสดงนิทรรศการ ผลงานของผู้ร่วมแข่งขันจะจัดแสดงนิทรรศการศิลปินดาวเด่นบัวหลวง
ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพฯ
รับผลงานคืน เดือนธันวาคม (ยกเว้นวันพุธ) ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.
ที่หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โทร ๐๒ ๒๘๑ ๕๓๖๐ -๑