สิ้นสุดลงแล้ว สำหรับการแข่งขันศิลปินดาวเด่นบัวหลวง 101 ประจำปี 2554 ได้ผลการตัดสินรางวัลสำหรับศิลปินดาวเด่นบัวหลวงทั้ง 3 รางวัล ที่ประทับใจทั้งกรรมการ และกองเชียร์ ... ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ ศิลปินที่ได้รับรางวัลทุกคน รวมถึงน้อง ๆ ทุกคนที่มีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ค่ะ

รางวัลศิลปินดาวเด่นบัวหลวง ยอดเยี่ยม...ได้แก่

B21 น.ส.ยอดข้าว เรณุมาศ
( มทร. ศรีวิชัย สงขลา)


รางวัลศิลปินดาวเด่นบัวหลวง ความคิดสร้างสรรค์...ได้แก่

B40 นายกรุณา นพคุณ (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา)


รางวัลศิลปินดาวเด่นบัวหลวง ดีเด่น...ได้แก่

B32 น.ส.วทันยา ศิริวรรณ
(มหาวิทยาลัยศิลปากร)


 

 


B 01 น.ส.ปรางค์ จรเขต

มหาวิทยาลัยบูรพา

ผลคะแนน | WEB : 506 | FB : 98 | ดูผลงานผู้แข่งขัน

B 02 นายอมร ทองพยงค์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลคะแนน | WEB : 527 | FB : 84 | ดูผลงานผู้แข่งขัน

B 03 นายธีรพงษ์ มูลวิจิตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ผลคะแนน | WEB : 147 | FB : 57 | ดูผลงานผู้แข่งขัน

B 04 น.ส.ภัทราภรณ์ นุ้ยบุตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ผลคะแนน | WEB : 298 | FB : 82 | ดูผลงานผู้แข่งขัน

B 05 นายภูมิพัฒน์ สิมสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผลคะแนน | WEB : 358 | FB : 124 | ดูผลงานผู้แข่งขัน

B 06 นายอนุรุธ เปรมนิรันดร

จุฬาลงกรณ์ฯ

ผลคะแนน | WEB : 2493 | FB : 144 | ดูผลงานผู้แข่งขัน

B 07 นายวรายุทธ หล่อนกลาง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลคะแนน | WEB : 406 | FB : 64 | ดูผลงานผู้แข่งขัน

B 08 นายธเนศ จันทะสิงห์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ผลคะแนน | WEB : 318 | FB : 67 | ดูผลงานผู้แข่งขัน

B 09 น.ส.ชวัลพัชร์ รัตนภิญโญพงษ์

จุฬาลงกรณ์ฯ

ผลคะแนน | WEB : 306 | FB : 110 | ดูผลงานผู้แข่งขัน

B 10 นายกีรติ บุญไกร

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ผลคะแนน | WEB : 248 | FB : 92 | ดูผลงานผู้แข่งขัน

B 11 นายกมลพัชร กมลบุตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ผลคะแนน | WEB : 207 | FB : 83 | ดูผลงานผู้แข่งขัน

B 12 นายอลงกต แซ่ตั้ง

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

ผลคะแนน | WEB : 389 | FB : 71 | ดูผลงานผู้แข่งขัน

B 13 นายรณชัย สุขสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ผลคะแนน | WEB : 264 | FB : 68 | ดูผลงานผู้แข่งขัน

B 14 นายบวรวิชญ์ ลัคนาภิเศรษฐ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผลคะแนน | WEB : 419 | FB : 78 | ดูผลงานผู้แข่งขัน

B 15 น.ส.คคนานต์ ขวัญบุญจันทร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผลคะแนน | WEB : 284 | FB : 85 | ดูผลงานผู้แข่งขัน

B 16 นายอำนาจศักดิ์ วรแสน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ผลคะแนน | WEB : 384 | FB : 74 | ดูผลงานผู้แข่งขัน

B 17 นายพรประเสริฐ แก้วน้อย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ผลคะแนน | WEB : 313 | FB : 65 | ดูผลงานผู้แข่งขัน

B 18 นายเทอดศักดิ์ ประมัย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

ผลคะแนน | WEB : 151 | FB : 73 | ดูผลงานผู้แข่งขัน

B 19 นายจีรศักดิ์ แก้วอ่ำ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผลคะแนน | WEB : 253 | FB : 74 | ดูผลงานผู้แข่งขัน

B 20 นายนพสิทธิ์ เนื้อนุ่ม

มหาวิทยาลัยทักษิณ

ผลคะแนน | WEB : 670 | FB : 67 | ดูผลงานผู้แข่งขัน

B 21 น.ส.ยอดข้าว เรณุมาศ

มทร. ศรีวิชัย สงขลา

ผลคะแนน | WEB : 3450 | FB : 109 | ดูผลงานผู้แข่งขัน

B 22 นายภูรวี สมฤดี

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ผลคะแนน | WEB : 212 | FB : 95 | ดูผลงานผู้แข่งขัน

B 23 นายณัฐวุฒิ ยอดทน

มทร. ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่

ผลคะแนน | WEB : 496 | FB : 93 | ดูผลงานผู้แข่งขัน

B 24 นายวิรุณ จันทร์ทอง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฯ

ผลคะแนน | WEB : 243 | FB : 84 | ดูผลงานผู้แข่งขัน

B 25 นายพายุ แฝงทรัพย์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผลคะแนน | WEB : 197 | FB : 86 | ดูผลงานผู้แข่งขัน

B 26 นายสิริพงษ์ จิระไพโรจน์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ผลคะแนน | WEB : 126 | FB : 55 | ดูผลงานผู้แข่งขัน

B 27 น.ส.ณัฐาภรณ์ อุดมชัยฤทธิ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผลคะแนน | WEB : 183 | FB : 66 | ดูผลงานผู้แข่งขัน

B 28 น.ส.ปรัชญา วรรณชัย

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผลคะแนน | WEB : 632 | FB : 75 | ดูผลงานผู้แข่งขัน

B 29 นายเฉลิมศักดิ์ เหลืองประเสริฐ

มทร. รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง

ผลคะแนน | WEB : 638 | FB : 60 | ดูผลงานผู้แข่งขัน

B 30 นายทรงพล สายวิภาส

จุฬาลงกรณ์ฯ

ผลคะแนน | WEB : 893 | FB : 79 | ดูผลงานผู้แข่งขัน

B 31 นายอภิชาติ อนุสาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ผลคะแนน | WEB : 254 | FB : 59 | ดูผลงานผู้แข่งขัน

B 32 น.ส.วทันยา ศิริวรรณ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผลคะแนน | WEB : 659 | FB : 96 | ดูผลงานผู้แข่งขัน

B 33 นายศรัณย์ เชื้อกรุง

ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารฯ

ผลคะแนน | WEB : 180 | FB : 85 | ดูผลงานผู้แข่งขัน

B 34 นางสาวภทรพร แสนสิ่ง

จุฬาลงกรณ์ฯ

ผลคะแนน | WEB : 488 | FB : 61 | ดูผลงานผู้แข่งขัน

B 35 น.ส.ธีรดา นิ่มนวล

มทร. อีสาน นครราชสีมา

ผลคะแนน | WEB : 260 | FB : 73 | ดูผลงานผู้แข่งขัน

B 36 น.ส.ดาริกา พันธ์เพ็ง

มทร. ธัญญบุรี

ผลคะแนน | WEB : 351 | FB : 75 | ดูผลงานผู้แข่งขัน

B 37 นายอนุชา ตาเมืองมูล

มทร. ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่

ผลคะแนน | WEB : 3728 | FB : 103 | ดูผลงานผู้แข่งขัน

B 38 นายอาทิตย์ เดชาสิง

มหาวิทยาลัยทักษิณ

ผลคะแนน | WEB : 321 | FB : 93 | ดูผลงานผู้แข่งขัน

B 39 น.ส.ปาลิตา เหลืองเจริญลาภ

ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารฯ

ผลคะแนน | WEB : 1156 | FB : 70 | ดูผลงานผู้แข่งขัน

B 40 นายกรุณา นพคุณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ผลคะแนน | WEB : 11033 | FB : 83 | ดูผลงานผู้แข่งขัน

B 41 นายสุกิจ ผลบุญ

มหาวิทยาลัยบูรพา

ผลคะแนน | WEB : 5062 | FB : 95 | ดูผลงานผู้แข่งขัน

B 42 นายวัฒนา ภูดินทราย

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผลคะแนน | WEB : 331 | FB : 109 | ดูผลงานผู้แข่งขัน

B 43 น.ส.สือมี อาบูวะ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฯ

ผลคะแนน | WEB : 447 | FB : 101 | ดูผลงานผู้แข่งขัน

B 44 น.ส.ภารุจีร์ สุริยกานต์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผลคะแนน | WEB : 327 | FB : 100 | ดูผลงานผู้แข่งขัน

B 45 นายยิ่งยศ เย็นอาคาร

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ผลคะแนน | WEB : 125 | FB : 58 | ดูผลงานผู้แข่งขัน

B 46 น.ส.พิมไสว หุ้มกระโทก

มทร. อีสาน นครราชสีมา

ผลคะแนน | WEB : 422 | FB : 98 | ดูผลงานผู้แข่งขัน

B 47 นายบุญพันธ์ จันทร์สุข

มทร. ศรีวิชัย สงขลา

ผลคะแนน | WEB : 363 | FB : 112 | ดูผลงานผู้แข่งขัน

B 48 นายณัฐพร ศรีหาใต้

มทร. รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง

ผลคะแนน | WEB : 618 | FB : 94 | ดูผลงานผู้แข่งขัน

B 49 น.ส.วิจิตรา กาหะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ผลคะแนน | WEB : 190 | FB : 62 | ดูผลงานผู้แข่งขัน

B 50 น.ส.ศิยารัตน์ แก้วคีรี

มทร. ธัญญบุรี

ผลคะแนน | WEB : 448 | FB : 98 | ดูผลงานผู้แข่งขัน

B 51 น.ส.ชุติมา ณ อุบล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผลคะแนน | WEB : 322 | FB : 81 | ดูผลงานผู้แข่งขัน

B 52 นายพรชัย สุกุมาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผลคะแนน | WEB : 316 | FB : 110 | ดูผลงานผู้แข่งขัน

โหวตดี โดนใจ ... ประกาศผลผู้โชคดี

รางวัลที่ 1 Apple iPad 2 จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ ...
คุณเหมือนขวัญ เรณุมาศ

รางวัลที่ 2 กล้องดิจิตอล olympus TG 810 จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ ...
คุณธิดารัตน์ วิทยารัฐ

ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทั้ง 2 ท่าน
ติดต่อยืนยันสิทธิและรับรางวัลได้ที่หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (คุณอังกาบ วิสุทธารมณ์ โทรศัพท์ 02-281-5360-1)

 

Click เพื่อชม บรรยากาศถ่ายทอดสด

บรรยากาศ งานตัดสินและประกาศผลรางวัล ศิลปินดาวเด่นบัวหลวง ประจำปี 2554

สัมภาษณ์ ศิลปินดาวเด่นบัวหลวง รางวัลยอดเยี่ยม

สัมภาษณ์ ศิลปินดาวเด่นบัวหลวง รางวัลความคิดสร้างสรรค์

สัมภาษณ์ ศิลปินดาวเด่นบัวหลวง รางวัลดีเด่น

บรรยากาศ วันที่ 12 ธันวาคม 255

บรรยากาศ วันที่ 11 ธันวาคม 2554