หลักการและเหตุผล

มูลนิธิธนาคารกรุงเทพและหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้ริเริ่มจัดโครงการ "ศิลปินดาวเด่นบัวหลวง 101" ขึ้นในปี 2551 โดยขอให้ สถาบันการศึกษาด้านศิลปะคัดเลือกนักศึกษาดีเด่นเข้าร่วมโครงการแข่งขันวาดภาพสดในรูปแบบเรียลลิตี้โชว์เป็นครั้งแรกของไทย โดยเวทีประกวดผลงานศิลปะแนวทางใหม่นี้ มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและพัฒนาทักษะของศิลปินรุ่นหนุ่มสาวอย่างเป็นรูปธรรม ให้ศิลปินได้มีโอกาสแสดง การสร้างสรรค์ฝีมือ ทักษะ จินตนาการอย่างเต็มที่ และได้รุ้จักเพื่อนต่างสถาบัน เก็บเกี่ยวความรู้ใหม่ๆ จากประสบการณ์จริง ซึ่งโครงการได้รับกระแส ตอบรับอย่างดีจากศิลปิน คณาจารย์ สถาบัน การศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศตลอดจนการสนับสนุนจากหน่วยงานเอกชนต่างๆ โครงการที่ผ่านมาทั้ง 2 ครั้ง ได้สร้างศิลปินรุ่นใหม่ให้เป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้น อาทิ ธนากร บัวปลอด ศิลปินดาวเด่นบัวหลวง ครั้งที่ 1 ได้รับรางวัลที่ 1 ประเภท จิตรกรรมร่วมสมัย ในการประกวดกิจกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 32 และนางสาว จุฑารัตน์ กอบนวรักษ์ ศิลปินดาวเด่นบัวหลวง ครั้งที่ 2 ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม Contemporary art Thai youth exhibition ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา กับกลุ่มศิลปินแห่งชาติ โครงดาร "ดาวเด่นบัวหลวง" จึงนับเป็นโครงการที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา ได้เรียนรู้เรื่องต่างๆ และเกิดความเชื่อมั่นที่จะก้าวหน้าต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างศิลปินหนุ่มสาวรุ่นใหม่ ให้มีเวทีแสดงออกถึงความสามารถ
2. เพื่อจุดประกายความตื่นตัวการสร้างสรรค์งานศิลปะของศิลปินหนุ่มสาวรุ่นใหม่สู่สาธารณชน
3. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาการและวิชาชีพ สำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาชีวิตและสังคมต่อไป
4. เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจ เข้าถึงและซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปะซึ่งเป็นวิถีแห่งสุนทรียภาพ เพื่อสร้างความสุขในชีวิตประจำวัน
5. เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่าง สถาบันการศึกษา มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ และหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในด้านวิชาการศิลปะ เพื่อการพัฒนาทักษะ ความสามารถในการสร้างสรรค์ศิลปะ ของนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ
2. หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ์ พระบรมราชินีนาถ

กลุ่มเป้าหมาย

1. นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาศิลปะระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศไทย
2. สื่อมวลชนหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ เวปไซต์ ฯลฯ
นักธุรกิจ และ ประชาชนทั่วไป

คณะกรรมการอำนวยการ

1. นายชาตรี โสภณพนิช (ประธานกรรมการมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ) ที่ปรึกษา
2. นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ (กรรมการมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ) ที่ปรึกษา
3. คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช (กรรมการมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ) ประธานโครงการ
4. อาจารย์ธงชัย รักปทุม
(ศิลปินแห่งชาติ) กรรมการ
5. ศาสตจารย์กำจร สุนพงษ์ศรี
(ศาตราจารย์กิตติคุณ) กรรมการ
6. ศาสตจารย์ปรีชา เถาทอง
(คณะจิตรกรรมฯมหาวิทยาลัยศิลปากร) กรรมการ
7. ศาสตจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์
(อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม) กรรมการ
8. อาจารย์นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน
(ศิลปินแห่งชาติ) กรรมการ
9. อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
(ศิลปินอิสระ) กรรมการ
10. อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร
(คณะจิตรกรรมฯมหาวิทยาลัยศิลปากร) กรรมการ
11. ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี
(คณะจิตรกรรมฯมหาวิทยาลัยศิลปากร) กรรมการ
12. อาจารย์เฉลิมศักดิ์ รัตนจันทร์
(คณบดีคณะศิลปะวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์) กรรมการ
13. อาจารย์พนม พรกุล
(รองอธิการบดี สำนักบริหารเพาะช่าง) กรรมการ
14. รองศาสตราจารย์สรรณรงค์ สิงหเสนี
(คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า คุณทหารลาดกระบัง)
กรรมการ
15. อาจารย์สรรเสริญ มิลินทสูต
(คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ) กรรมการ
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ แสงพลสิทธิ์
(รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต) กรรมการ
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สินีนาถ เลิศไพรวัน
(คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว.) กรรมการ
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนา เหมวงษา
(คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ) กรรมการ
19. นางสุภัททา สังสิทธิ (กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธนาคารกรุงเทพ) กรรมการและเลขานุการ

ผู้ร่วมโครงการ

สถาบันการศึกษา จำนวน 21 สถาบัน 29 คณะ ประกอบด้วย

1. คณะจิตรกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
3. คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง  
6. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร
7. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
8. คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
9. คณะศิลปะวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
10. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
11. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
12. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
13. คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14. คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม
15. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
16. คณะศิลปกรรมและการออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
17. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
18. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
19. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
20. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
21. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จ.สงขลา
22. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
23. คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
24. คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
25. คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
26. คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
27. คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
28. คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
29. คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนศิลปินหนุ่มสาวรุ่นใหม่ ของประเทศให้มีโอกาสสร้างสรรค์และแสดงผลงานของตนซึ่งจะส่งผล ให้เกิดการพัฒนางานด้านจิตรกรรมและศิลปกรรมที่มีคุณค่าต่อไป
2. เป็นการเปิดเวทีการประกวดแข่งขันศิลปะก้าวไกลไปกับสภาพของสังคมยุคใหม่ ให้แก่ศิลปินหนุ่มสาวเพื่อกระตุ้นให้เกิดพลังในการสร้างสรรค์งานศิลปกรรมต่อไป
3. เป็นการส่งเสริมเผยแพร่ผลงานศิลปะต่อสาธารณชนได้ชื่นชม และเป็นองค์ความรู้ด้านศิลปะ ที่สร้างความเข้าใจ เห็นความสำคัญ และตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมของชาติ
4. เป็นการสร้างความตื่นตัว ในหมู่ประชาชนและเยาวชนของชาติให้หันมาสนใจและพัฒนาทักษะตลอดจนความรู้ ในงานศิลปกรรมมากขึ้น
5. เป็นเกียรติประวัติ และเพิ่มพูนคุณค่าในผลสำเร็จของโครงการจิตรกรรมบัวหลวง ที่มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ ได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติตลอดมาเป็นเวลากว่าสามสิบปี