การแข่งขันศิลปินดาวเด่นบัวหลวงแข่งขัน โดยนิสิต นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจากสถาบันการศึกษา เข้ารับการปฐมนิเทศ ในวันที่ 9 – 10 ตุลาคม 2554 และเข้าร่วมโครงการแข่งขันศิลปินดาวเด่นบัวหลวง ระหว่างวันที่ 1 – 10 พฤศจิกายน 2554 เพื่อสร้างสรรค์งานจิตรกรรม โดยมีการบรรยายจากศิลปินผู้ทรงคุณวุฒิ เรียนรู้เทคนิค แนวคิด กระบวนการสร้างสรรค์ นานาทัศน์ ตลอดจนเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านต่างๆ เช่น การประชาสัมพันธ์ การบริหารจัดการ การตลาด การพัฒนาบุคลิกภาพในสังคม ไปสู่ความสำเร็จในชีวิตศิลปิน

กำหนดเวลาและสถานที่แข่งขัน

การแข่งขันรางวัล "ศิลปินดาวเด่นบัวหลวง" มีระยะเวลา 10 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 10 พฤศจิกายน 2554 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เลขที่ 101 ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กทม. 10200

ตารางการบรรยาย และช่วงเวลาปฏิบัติงาน

     
วัน / เวลา
การบรรยาย และช่วงเวลาการปฏิบัติงาน
โดย
4 ธันวาคม 2554 [09.00 - 09.30] นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ลงทะเบียน  
  [09.30 - 09.40] แนะนำเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในหอศิลป์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ผู้แทนหอศิลป์ฯ
  [09.40 - 10.30] ชี้แจงกติกาและการปฏิบัติระหว่างแข่งขัน อาจารย์วีรเดช พนมวัน ณ อยุธยา
  [10.30 - 11.00] แนะนำสีและอุปกรณ์ บริษัท นานมี จำกัด (ผู้สนับสนุน)
  [11.00 - 12.00] กิจกรรมสร้างสรรค์และส่งเสริมความสามัคคี ทีมสนับสนุนกิจกรรม "ตาวิเศษ"
  [12.00 - 13.00] พักรับประทานอาหารกลางวัน  
  [13.00 - 18.00] ผู้ร่วมโครงการลงมือแต่งพื้นที่ของตนเองและปฏิบัติงาน ผู้เข้าแข่งขัน
  [18.00 - 19.30] ร่วมสังสรรค์และรับประทานอาหารเย็น  
     
5 ธันวาคม 2554 [เช้า] กิจกรรม ลงมือแต่งพื้นที่และปฏิบัติงาน ผู้เข้าแข่งขัน
  [บ่าย] (จะแ้จ้งให้ทราบภายหลัง) -
     
6 ธันวาคม 2554 [เช้า] กิจกรรม ลงมือแต่งพื้นที่และปฏิบัติงาน ผู้เข้าแข่งขัน
  [บ่าย] บรรยาย - โอกาสทางอาชีพของนักศึกษาศิลปะ ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์
     
7 ธันวาคม 2554 [เช้า] กิจกรรม ลงมือแต่งพื้นที่และปฏิบัติงาน ผู้เข้าแข่งขัน
  [บ่าย] บรรยาย - ศาสนา ศิลปะกับการดำเนินชีวิต ท่าน ว.วชิรเมธี หรือ พระไพศาล วิสาโล
     
8 ธันวาคม 2554 [เช้า] กิจกรรม ลงมือแต่งพื้นที่และปฏิบัติงาน ผู้เข้าแข่งขัน
  [บ่าย] สัมมนา - "ปัญหาในกระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะ" ศ.ปรีชา เถาทอง / อ.สรรเสริญ มิลินทสูต
     
9 ธันวาคม 2554 [เช้า] กิจกรรม ลงมือแต่งพื้นที่และปฏิบัติงาน ผู้เข้าแข่งขัน
  [บ่าย] บรรยายเรื่อง "ศิลปิน - หอศิลป์ จะสู่ความสำเร็จร่วมกันได้อย่างไร" ผศ.ถาวร โกอุดมวิทย์
     
10 ธันวาคม 2554 [เช้า] กิจกรรม ลงมือแต่งพื้นที่และปฏิบัติงาน ผู้เข้าแข่งขัน
  [บ่าย] บรรยาย และสาธิตการสร้างสรรค์ผลงาน อ.ถวัลย์ ดัชนี
     
11 ธันวาคม 2554 [เช้า] กิจกรรม ลงมือแต่งพื้นที่และปฏิบัติงาน ผู้เข้าแข่งขัน
  [บ่าย] บรรยายเรื่อง "หลักสุนทรียศาสตร์และปรัชญาศิลปะ" ศ.กำจร สุนพงษ์ศรี
     
12 ธันวาคม 2554 [เช้า] กิจกรรม ลงมือแต่งพื้นที่และปฏิบัติงาน ผู้เข้าแข่งขัน
  [บ่าย] คุยกับ "นักสะสมศิลปะ" คุณสุรพล มหามงคลสกุล
คุณพงษ์ชัย จินดาสุข
คุณศักดิ์ชัย ศรีรุ่งกิจสวัสดิ์
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 ธันวาคม 2554 [เช้า] คณะกรรมการพิจารณาผลงาน คณะกรรมการ
  [13.00 -14.00 น.] ประกาศผลรางวัล  
 
หมายเหตุ วิทยากรและวันบรรยาย อาจเปลี่ยนแปลงตามความความเหมาะสม