โครงการดาวเด่นบัวหลวง 101 ประจำปี 2554 - ร่วมโหวตผลงาน
                 
           
           
         
         
       
       
         
     
 

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันโครงการดาวเด่นบัวหลวง 101 ประจำปี 2554

สถาบันการศึกษา / ผู้เข้าแข่งขัน

เลขประจำตัวผู้เ้ข้าแข่งขัน

คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
น.ส. ภารุจีร์ สุริยกานต์
B 44
น.ส. วทันยา  ศิริวรรณ
B 32
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
น.ส.ณัฐาภรณ์ อุดมชัยฤทธิ์
B 27
น.ส.คคนานต์ ขวัญบุญจันทร
B 15
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ
นายทรงพล  สายวิภาส
B 30
นายณัฐพร  ขำดำรงเกียรติ
B 34
คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์ฯ
น.ส.ชวัลพัชร์  รัตนภิญโญพงษ์
B 09
นายอนุรุธ  เปรมนิรันดร
B 06
มทร. รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง
นายณัฐพร ศรีหาใต้
B 48
นายเฉลิมศักดิ์  เหลืองประเสริฐ
B 29
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
นายอลงกต แซ่ตั้ง
B 12
นายเทอดศักดิ์ ประมัย
B 18
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นายบวรวิชญ์ ลัคนาภิเศรษฐ์
B 14
นายจีรศักดิ์  แก้วอ่ำ
B 19
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
นายกีรติ  บุญไกร
B 10
นายภูรวี  สมฤดี
B 22
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
นายสิริพงษ์  จิระไพโรจน์
B 26
นายยิ่งยศ  เย็นอาคาร
B 45
ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารฯ
น.ส.ปาลิตา เหลืองเจริญลาภ
B 39
นายศรัณย์ เชื้อกรุง
B 33
มทร. ธัญญบุรี
น.ส.ดาริกา พันธ์เพ็ง
B 36
น.ส.ศิยารัตน์ แก้วคีรี
B 50
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
นายอมร  ทองพยงค์
B 02
นายวรายุทธ หล่อนกลาง
B 07
มทร. ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
นายอนุชา  ตาเมืองมูล
B 37
นายณัฐวุฒิ ยอดทน
B 23
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นายพายุ  แฝงทรัพย์
B 25
น.ส.ชุติมา ณ อุบล
B 51
มทร. อีสาน นครราชสีมา 
น.ส.ธีรดา  นิ่มนวล
B 35
น.ส.พิมไสว  หุ้มกระโทก
B 46
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นายวัฒนา  ภูดินทราย
B 42
น.ส.ปรัชญา วรรณชัย
B 28
มหาวิทยาลัยบูรพา
น.ส.ปรางค์ จรเขต
B 01
นายสุกิจ ผลบุญ
B 41
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฯ
นายวิรุณ จันทร์ทอง
B 24
น.ส.สือมี อาบูวะ
B 43
มทร. ศรีวิชัย สงขลา
นายบุญพันธ์  จันทร์สุข
B 47
น.ส.ยอดข้าว เรณุมาศ
B 21
มหาวิทยาลัยทักษิณ
นายอาทิตย์ เดชาสิง
B 38
นายนพสิทธิ์ เนื้อนุ่ม
B 20
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
นายอภิชาติ  อนุสาร
B 31
นายรณชัย สุขสวัสดิ์
B 13
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
น.ส.วิจิตรา  กาหะ
B 49
นายธีรพงษ์  มูลวิจิตร
B 03
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
นายภูมิพัฒน์ สิมสวัสดิ์
B 05
นายพรชัย สุกุมาร
B 52
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
นายกรุณา  นพคุณ
B 40
นายพรประเสริฐ  แก้วน้อย
B 17
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
นายอำนาจศักดิ์ วรแสน
B 16
นายธเนศ  จันทะสิงห์
B 08
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
นายกมลพัชร  กมลบุตร
B 11
น.ส.ภัทราภรณ์ นุ้ยบุตร
B 04