โครงการดาวเด่นบัวหลวง 101 ประจำปี 2554 - กฎ กติกาการแข่งขัน
                 
           
           
         
         
       
       
         
     
 
การแข่งขันรางวัล “ศิลปินดาวเด่นบัวหลวง”  มีระยะเวลา 10 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 10 พฤศจิกายน 2554 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เลขที่ 101 ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กทม.  10200

กติกาการแข่งขัน

  1. สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ได้รับการติดต่อ คัดเลือกนักศึกษาที่กำลังศึกษาศิลปะในระดับปริญญาตรี เข้าร่วมแข่งขันคณะละ 2 คน (มูลนิธิฯรับผิดชอบค่าที่พักสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันจากต่างจังหวัด และอาหารสำหรับผู้ร่วมแข่งขันทุกคน)
  2. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าแข่งขันจะต้องร่วมทำกิจกรรมที่กำหนดไว้ ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ อย่างต่อเนื่องทุกวัน เป็นเวลา 10 วัน
  3. ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องสร้างสรรค์งานศิลปะที่หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เท่านั้น ไม่สามารถนำงานศิลปะออกไปดำเนินการต่อนอกสถานที่ได้

คณะกรรมการตัดสิน (วันที่ 10 พฤศจิกายน 2554)

มูลนิธิธนาคารกรุงเทพได้เชิญศิลปินแห่งชาติ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิเป็น คณะกรรมการตัดสินพิจารณารางวัล ประกอบด้วย
1. นายจุลทัศน์ พยาฆรานนท์  ประธานกรรมการ
2. คุณหญิงชดช้อย  โสภณพนิช กรรมการ
3. นายถวัลย ดัชนี กรรมการ
4. ศาสตราจารย์กำจร สุนพงษ์ศรี กรรมการ
5. ศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ โปษยานนท์ กรรมการ
ุ6. ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง กรรมการ
7. นายธงชัย รักปทุม กรรมการ
8. นายนนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน กรรมการ
9. นายเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ กรรมการ
10.ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี กรรมการ
11.นายปัญญา วิจินธนสาร กรรมการ
12.นายอภิชาต รมยะรูป เลขานุการคณะกรรมการ
13.นางสุภัททา สังสิทธิ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ
14.นายวีรเดช พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ

การตัดสิน

1. คณะกรรมการตัดสินจะคัดเลือกผลงานเพื่อตัดสินในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ผลการตัดสินรางวัล "ศิลปินดาวเด่นบัวหลวง" ถือเป็นที่สิ้นสุดจะอุทรณ์มิได้
2. รางวัล "ศิลปินดาวเด่นบัวหลวงขวัญใจประชาชน" ตัดสินโดยผลจากคะแนนที่ได้รับผ่าน SMS หรือ Website ภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554

รางวัล

1. รางวัลยอดเยี่ยม ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท
2. รางวัลความคิดสร้างสรรค์ ได้รับเงินรางวัล 70,000 บาท
3. รางวัลดีเด่น ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท

วัสดุอุปกรณ์

คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันจะจัดหาวัสดุอุปกรณ์เตรียมไว้ให้ส่วนหนึ่ง หากมีสิ่งใดที่ผู้เข้าแข่งขันต้องการใช้ตามความถนัดเฉพาะตัวก็ให้จัดหามาเองได้ วัสดุอุปกรณ์ที่จัดให้มีดังต่อไปนี้
1. เฟรมผ้าใบ ประมาณ 1.20 x 1.50 ม.
2. สีอะครีลิค และสีน้ำมัน ดินสอ ยางลบ
3. แปรง พู่กันขนาดต่างๆ
4. กระดาษ
5. น้ำมันลินสีด
6. จานสี กระป๋องน้ำ
7. ขาตั้ง เฟรม
8. โต๊ะ เก้าอี้
ผลงานศิลปินดาวเด่นบัวหลวงที่ได้รับรางวัลทุกประเภท เป็นกรรมสิทธิ์ของมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ และผลงานจิตรกรรมทุกชิ้นที่เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ มีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์ และเผยแพร่ผลงานในสูจิบัตร และเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้งสารสนเทศสมัยใหม่ทุกอย่าง รวมถึงลิขสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่ผลงานของศิลปินให้เป็นที่แพร่หลายต่อไป

นิทรรศการและการรับผลงานคืน

แสดงนิทรรศการ -

ผลงานของผู้ร่วมแข่งขันจะจัดแสดงนิทรรศการศิลปินดาวเด่นบัวหลวง ระหว่างวันที่ 11 – 30 พฤศจิกายน 2554 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนาง เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพฯ

รับผลงานคืน -

เดือนธันวาคม (ยกเว้นวันพุธ) ระหว่างเวลา 10.00 – 18.00 น. ที่หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โทร 02-281-5360-1