หลักการและเหตุผล

มูลนิธิธนาคารกรุงเทพและหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้จัดโครงการประกวดศิลปิน “ดาวเด่นบัวหลวง ๑๐๑ " ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี ๒๕๕๑ และจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยสถาบันอุดม ศึกษา ได้คัดเลือกและส่งนักศึกษาศิลปะดีเด่นเข้าร่วมโครงการแข่งขันวาดภาพสด เป็นเวลา ๑๐ วัน ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถทางศิลปะโดยไม่จำกัดขอบเขตในการสร้างสรรค์ผลงาน

โครงการดาวเด่นบัวหลวง ๑๐๑ นอกจากจะเป็นการเปิดเวทีในการสร้างสรรค์ให้กับศิลปินรุ่นใหม่แล้ว ยังได้สร้างเครือข่ายสังคมแห่งการแลกเปลี่ยน และแบ่งปันความรู้ทั้งจากศิลปินอาจารย์ นักวิชาการ ที่มาบรรยายให้กับผู้เข้าแข่งขัน และประชาชนทั่วไปที่รับชมการถ่ายทอดทางเวบไซด์ รวมทั้งสร้างเครือข่ายระหว่างศิลปินรุ่นใหม่จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในทุกภูมิภาค ซึ่งมีการรวมตัวกันจัดแสดงนิทรรศการศิลปะหลังจากจบโครงการฯ สร้างความต่อเนื่องในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะออกสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นการเชื่อมโยงนักเรียนศิลปะ เข้าสู่หนทางของการเป็นศิลปินอาชีพอีกด้วย

มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของโครงการดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการโครงการฯ อันประกอบด้วยศิลปินและผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันต่างๆ ได้ร่วมกันวางรากฐานกระบวนการทำงานไว้ จึงเห็นสมควรดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปเป็นประจำทุกๆ ปี เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมวัฒนธรรมในการชื่นชมงานศิลป์และการสร้างสรรค์งานศิลปกรรมที่มีคุณค่าสู่สังคมต่อไป

 

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างศิลปินหนุ่มสาวรุ่นใหม่ ให้มีเวทีแสดงออกถึงความสามารถ

๒. เพื่อจุดประกายความตื่นตัวการสร้างสรรค์งานศิลปะ ของศิลปินหนุ่มสาวรุ่นใหม่สู่สาธารณชน

๓. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาการและวิชาชีพ สำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาชีวิต และสังคมต่อไป

๔. เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจ เข้าถึงและซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปะซึ่งเป็นวิถีแห่งสุนทรียภาพ เพื่อสร้างความสุขในชีวิตประจำวัน

๕. เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่าง สถาบันการศึกษา มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ และหอศิลป์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในด้านวิชาการศิลปะ เพื่อการพัฒนาทักษะ ความสามารถ ในการสร้างสรรค์ศิลปะของนิสิตนักศึกษา ระดับปริญญาตรี

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

๑. มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ

๒. หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

 

กลุ่มเป้าหมาย

•  นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาศิลปะระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศไทย

•  สื่อมวลชนหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ เวปไซต์ ฯลฯ

•  นักธุรกิจ และ ประชาชนทั่วไป

 

คณะกรรมการอำนวยการ

๑. นายชาตรี โสภณพนิช (ประธานกรรมการมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ) ที่ปรึกษา
๒. นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ (กรรมการมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ) ที่ปรึกษา
๓. คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช (กรรมการมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ) ประธานโครงการ
๔. อาจารย์ธงชัย รักปทุม
(ศิลปินแห่งชาติ) กรรมการ
๕. ศาสตจารย์กำจร สุนพงษ์ศรี
(ศาตราจารย์กิตติคุณ) กรรมการ
๖. ศาสตจารย์ปรีชา เถาทอง
(ศิลปินแห่งชาติ) กรรมการ
๗. ศาสตจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์
(รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม) กรรมการ
๘. อาจารย์นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน
(ศิลปินแห่งชาติ) กรรมการ
๙. อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
(ศิลปินแห่งชาติ) กรรมการ
๑o. อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร
(คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร) กรรมการ
๑๑. ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี
(คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร) กรรมการ
๑๒. อาจารย์เฉลิมศักดิ์ รัตนจันทร์
(รองอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ) กรรมการ
๑๓. อาจารย์พนม พรกุล
(รองอธิการบดี สำนักบริหารเพาะช่าง) กรรมการ
๑๔. อาจารย์สรรเสริญ มิลินทสูต
(ประธานสภาคณบดีศิลปกรรมแห่งประเทศไทย) กรรมการ
๑๕. รองศาสตราจารย์สรรณรงค์ สิงหเสนี
(รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต) กรรมการ
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ แสงพลสิทธิ์   กรรมการ
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สินีนาถ เลิศไพรวัน
(คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว.) กรรมการ
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนา เหมวงษา
(คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ) กรรมการ
๑๙. นายวีรเดช พนมวัน ณ อยุธยา   กรรมการ
๒o. นางสุภัททา สังสิทธิ (กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธนาคารกรุงเทพ) กรรมการและเลขานุการ
     

ผู้ร่วมโครงการ

สถาบันการศึกษา จำนวน ๒๔ สถาบัน ๒๖ คณะ รวม ๕๐ คน ประกอบด้วย .-

๑. คณะจิตรกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

๒. คณะมัณฑนศิลป์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

๓. คณะศิลปกรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๔. คณะครุศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๕. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วิทยาเขตเพาะช่าง

๖. คณะศิลปกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร

๗. คณะศิลปกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

๘. คณะศิลปวิจิตร

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

๙. คณะศิลปกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

๑๐. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

๑๑. คณะศิลปกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

๑๒. คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

๑๓. คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพ เชียงใหม่

๑๔. คณะศิลปกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๑๕. คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
๑๖. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๑๗. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
๑๘. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
๑๙. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
๒๐. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จ.สงขลา
๒๑. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
๒๒. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
๒๓. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
๒๔. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
๒๕. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
๒๖. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
   

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนศิลปินหนุ่มสาวรุ่นใหม่ ของประเทศให้มีโอกาสสร้างสรรค์และแสดงผลงานของตน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนางานด้านจิตรกรรมและศิลปกรรมที่มีคุณค่าต่อไป

๒. เป็นการเปิดเวทีการประกวดแข่งขันศิลปะก้าวไกลไปกับสภาพของสังคมยุคใหม่ ให้แก่ศิลปินหนุ่มสาวเพื่อกระตุ้นให้เกิดพลังในการสร้างสรรค์งานศิลปกรรมต่อไป

๓. เป็นการส่งเสริมเผยแพร่ผลงานศิลปะต่อสาธารณชนได้ชื่นชมและเป็นองค์ความรู้ด้านศิลปะที่สร้างความเข้าใจเห็นความสำคัญ และตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมของชาติ

๔. เป็นการสร้างความตื่นตัว ในหมู่ประชาชนและเยาวชนของชาติให้หันมาสนใจและพัฒนาทักษะตลอดจนความรู้ ในงานศิลปกรรมมากขึ้น

๕. เป็นเกียรติประวัติ และเพิ่มพูนคุณค่าในผลสำเร็จของโครงการจิตรกรรมบัวหลวง ที่มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ ได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติตลอดมาเป็นเวลากว่าสามสิบปี