การแข่งขันศิลปินดาวเด่นบัวหลวง แข่งขันโดยนิสิต นักศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกจากสถาบันการศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ หอศิลป์สมเด็จพระนาง เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เลขที่ ๑๐๑ ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กทม. ๑๐๒๐๐ เพื่อสร้างสรรค์งานจิตรกรรม โดยมีการบรรยายจากศิลปินผู้ทรงคุณวุฒิ เรียนรู้เทคนิค แนวคิด กระบวนการสร้างสรรค์ นานาทัศน์ ตลอดจนเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านต่างๆ เช่น การประชาสัมพันธ์ การบริหารจัดการ การตลาด การพัฒนาบุคลิกภาพในสังคม ไปสู่ความสำเร็จในชีวิตศิลปิน

กำหนดเวลาและสถานที่แข่งขัน

การแข่งขันรางวัล "ศิลปินดาวเด่นบัวหลวง" ในครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๕ นี้มีระยะเวลา ๑o วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๗ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ตารางการบรรยาย และช่วงเวลาปฏิบัติงาน

วัน / เวลา การบรรยาย และช่วงเวลาการปฏิบัติงาน โดย

17 พฤศจิกายน 2555 [09.00 - 12.00 น.]
- ผู้ร่วมแข่งขัน เยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์ กรมศิลปากร
- ร่วมปฏิบัติการภาพพิมพ์สด (Printing Art Show) กับศิลปิน วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร
ศิลปิน วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร
  [13.00 น.] - ผู้ร่วมแข่งขัน จำนวน 50 คน มาพร้อมกันที่ ชั้น 1 หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ  
  [13.00 - 13.15 น.] - คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช ประธานโครงการ "ดาวเด่นบัวหลวง " กล่าวต้อนรับและแนะนำโครงการ  
  [13.15 - 15.30 น.] - ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องศิลปะ อ.ปัญญา วิจินธนสาร คุณท็อป พิพัฒน์ คุณจีน คุณพัดชา คุณแท็บบี้ คุณเอิร์ธ จาก AF
  [ 15.30 - 16.15 น.] - รับประทานอาหารว่าง
 
  [16.15 - 17.00 น.]
- แนะนำการเตรียมอุปกรณ์ กฎกติกาในการตกแต่งพื้นที่ ให้กับผู้เข้าร่วมแข่งขัน
- นักศึกษาเตรียมจัดพื้นที่การสร้างสรรค์งานของตนเอง
อ.วีรเดช พนมวัน ณ อยุธยา
  [19.00 น.] - กลับเข้าที่พัก  18 พฤศจิกายน 2555 [09.00 - 18.00 น.] - ผู้แข่งขันเริ่มงานวันแรก ผู้เข้าแข่งขัน19 พฤศจิกายน 2555 [09.00 - 11.30 น.] - ผู้แข่งขันปฏิบัติงาน
ผู้เข้าแข่งขัน
  [11.30 - 12.00 น.] - แนะนำสี และอุปกรณ์ที่สนับสนุนในการแข่งขัน ผู้แทน บริษัท นานมี จำกัด
  [13.00-14.30 น.] - บรรยาย "ดูศิลปวัฒนธรรมด้วยสายตาที่รัสเซีย" ศาสตราจารย์กิติคุณ กำจร สุนพงษ์ศรี
  [14.30 - 18.00 น.] - ผู้แข่งขันปฏิบัติงาน
ผู้เข้าแข่งขัน20 พฤศจิกายน 2555 [09.00 - 12.00 น.] - ผู้แข่งขันปฏิบัติงาน
ผู้เข้าแข่งขัน
  [13.00 - 14.30 น.] - บรรยาย "ธรรมะ - ศิลปะ กับการดำเนินชีวิต" พระอธิการคึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล
( เจ้าอาวาสวัดนาป่าพง คลองสิบ ปทุมธานี)
  [15.00 - 18.00 น.] - ผู้แข่งขันปฏิบัติงาน
ผู้เข้าแข่งขัน21 พฤศจิกายน 2555 [09.00 - 10.30 น.] - บรรยาย "โอกาสทางอาชีพของนักศึกษาศิลปะ"
คุณชัยประนิน วิสุทธิผล TBWA
  [11.00 - 14.00 น.] - เยี่ยมชม ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ (ถนนนวลจันทร์)  
  [16.00 - 18.00 น.] - ผู้แข่งขันปฏิบัติงาน
ผู้เข้าแข่งขัน22 พฤศจิกายน 2555 [09.00 - 18.00 น.] - ผู้แข่งขันปฏิบัติงาน ผู้เข้าแข่งขัน
  [18.00 - 20.00 น.] - สัมมนา "ปัญหาในกระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะ" ศ.ปรีชา เถาทอง
อ.นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน
อ.ธงชัย รักปทุม
ศ.วิโชค มุกดามณี23 พฤศจิกายน 2555 [09.00 - 12.00 น.] - ผู้แข่งขันปฏิบัติงาน
ผู้เข้าแข่งขัน
  [13.00-14.30 น.] - บรรยาย "วิถีทางของศิลปินอาชีพ" รศ.อิทธิพล ตั้งโฉลก ศิลปินแห่งชาติ
  [15.00 - 18.00 น.] - ผู้แข่งขันปฏิบัติงาน
ผู้เข้าแข่งขัน24 พฤศจิกายน 2555 [09.00 - 12.00 น.] - ผู้แข่งขันปฏิบัติงาน
ผู้เข้าแข่งขัน
  [13.00 - 18.00 น.] - ผู้แข่งขันปฏิบัติงาน
ผู้เข้าแข่งขัน25 พฤศจิกายน 2555 [09.00 - 12.00 น.] - ผู้แข่งขันปฏิบัติงาน
ผู้เข้าแข่งขัน
  [13.00 - 14.30 น.] - " คุยกับ นักสะสมศิลปะ "
คุณบุญฤทธิ์ ภิญโญโสภณ
นายแพทย์สมรัช หิรัญยะวะสิต
ดำเนินรายการ โดย อ.ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ
  [15.00 - 18.00 น.] - ผู้แข่งขันปฏิบัติงาน
ผู้เข้าแข่งขัน26 พฤศจิกายน 2555 [09.00 - 12.00 น.] - ผู้แข่งขันปฏิบัติงาน
ผู้เข้าแข่งขัน
  [13.00 น.] - มาเยี่ยมชมการทำงานของนักศึกษา อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

27 พฤศจิกายน 2555 [09.00 - 12.00 น.] คณะกรรมการพิจารณาตัดสินผลงาน คณะกรรมการ
  [13.00 -14.00 น.] ประกาศผลรางวัล  
 
หมายเหตุ วิทยากรและวันบรรยาย อาจเปลี่ยนแปลงตามความความเหมาะสม
“โครงการดาวเด่นบัวหลวง 101 ปี 5”
วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2555
ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
[08.00 น.] นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมกันที่หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชีนีนาถ
[09.00 น.] คณะกรรมการตัดสิน ประชุมฟังสรุปโครงการและกติกาการตัดสิน
[09.30 – 12.00 น.] คณะกรรมการตัดสิน ชมผลงานและการนำเสนอของนักศึกษา บริเวณ ชั้น 4-5
[12.00 – 13.30 น.] คณะกรรมการตัดสิน รับประทานอาหารกลางวัน พร้อมประชุมตัดสิน
(13.00 – 14.00 น. นักศึกษาพร้อมที่บริเวณชั้น 1 ร่วมกิจกรรมมอบรางวัลโหวต)
[13.30 น.] ลงทะเบียนสื่อมวลชน
[14.00 น.] พิธีกรกล่าวนำเข้าสู่พิธีการประกาศผลและมอบรางวัล ดาวเด่นบัวหลวง 101 ปี 2555
  - ชมวีดีทัศน์สรุปกิจกรรมนักศึกษาระหว่างวันที่ 17 – 27 พฤศจิกายน 2555
  - คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช ประธานโครงการ “ดาวเด่นบัวหลวง 101” กล่าวรายงานความเป็นมา
  และสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ดาวเด่นบัวหลวง 101 ปี 5
  - ประธานคณะกรรมการตัดสิน กล่าวถึงผลงานของผู้ร่วมแข่งขันในปีนี้
  - คุณอภิชาต รมยะรูป กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ และคุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช
  มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษา
  - ตัวแทนนักศึกษากล่าวขอบคุณคณะกรรมการ
[14.40 น.] ประกาศผลรางวัลรวม 3 รางวัล ได้แก่
  “รางวัลศิลปินดาวเด่นบัวหลวง ยอดเยี่ยม”
  “รางวัลศิลปินดาวเด่นบัวหลวง ความคิดสร้างสรรค์”
  “รางวัลศิลปินดาวเด่นบัวหลวง ดีเด่น”
  - ประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการตัดสินร่วมถ่ายภาพกับผู้ที่ได้รับรางวัล
  - ประธานพร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการตัดสินร่วมถ่ายภาพกับ นักศึกษาทั้งหมดผู้เข้าร่วมโครงการ
   
[15.00 น.] ประธาน คณะกรรมการและแขกผู้มีเกียรติ ร่วมชมผลงานบริเวณ ชั้น 4 และ 5