ผู้เข้าแข่งขันประกอบด้วยนักศึกษาศิลปะ จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 50 คน ดังนี้

สถาบันการศึกษา / ผู้เข้าแข่งขัน


คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นายกิตติศักดิ์
นางสาวไปรยา
เทพเกาะ
เกตุกูล
ภาควิชาศิลปไทย ปี 5
ภาควิชาจิตรกรรม ปี 5
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นายไกรสิทธิ
นายพหุกานต์
ชัยชาญ
เม่นสิน
ภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา ปี 4
ภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา ปี 4
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ
นายจรัญ
นางสาวณัฐธัญญา
บุญประเดิม
โรจนกำธร
ภาควิชาทัศนศิลป์ ปี 3
ภาควิชาทัศนศิลป์ ปี 3
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ
นางสาวสุทธิดี
นางสาวธนวรรณ
ปิยะโยธิน
แสงวิสุทธิ์
ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา ปี 4
ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา ปี 4
มทร. รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง
นายณัฎฐ์
นายมานพ

จิตต์วรวงศ์
โต๊ะลี
ภาควิชาจิตรกรรม ปี 4
ภาควิชาจิตรกรรม ปี 3
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
นายสุชาติ
นายสุทธิเกียรติ
นับเงินอนันต์
เวชแดง
ภาควิชาศิลปจินตทัศน์ ปี 3
ภาควิชาศิลปจินตทัศน์ ปี 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นายธนพล
นางสาวอภิญญา
จันทรากุลศิริ
ผ่องแผ้ว
ภาควิชาจิตรกรรม ปี 3
ภาควิชาจิตรกรรม ปี 3
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
นายวงศกร
นายจิตรกร
เกตุภักดี
มงคลดี
ภาควิชาศิลปกรรม ปี 4
ภาควิชาศิลปกรรม ปี 3
ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารฯ
นางสาวศุภิสรา
นายสราวุตร
ปานนิ่ม
กลมเกลี้ยง
ภาควิชาวิจิตรศิลป์ ปี 3
ภาควิชาวิจิตรศิลป์ ปี 4
มทร. ธัญญบุรี
นายณัฐวุฒิ
นางสาวผกามาศ
พวงพี
ด้วงช่วย
ภาควิชาทัศนศิลป์ ปี 4
ภาควิชาทัศนศิลป์ ปี 5
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายธนสรรค์
นายศิลศิลป์
ลีสุขสาม
คำพุฒ
ภาควิชาภาพพิมพ์ จิตรกรรม ประติมากรรม ปี 5
ภาควิชาภาพพิมพ์ จิตรกรรม ประติมากรรม ปี 3
มทร. ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
นายวุฒิชัย
นายนิติพล
บุสสยา
เลาย้าง
ภาควิชาศิลปะไทย ปี 4
ภาควิชาศิลปะไทย ปี 3
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นางสาวสุลวดี
นางสาวอาริสา
นากุล
ชัยหงษ์
ภาควิชาทัศนศิลป์(จิตรกรรม) ปี 3
ภาควิชาทัศนศิลป์(จิตรกรรม) ปี 3
มทร. อีสาน นครราชสีมา
นายวันเฉลิม
นางสาวนัฎรนันท์
คณะสุข
ค้าทันเจริญ
ภาควิชาจิตรกรรม ปี 3
ภาควิชาจิตรกรรม ปี 3
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นายสุทธิพงษ์
นางสาวนิลยา
วรแก้วเมือง
บรรดาศักดิ์
ภาควิชาทัศนศิลป์ ปี 3
ภาควิชาทัศนศิลป์ ปี 3
มหาวิทยาลัยบูรพา
นายภูวณัฐ
นางสาวนริศรา
ขุนภาษีร์
ปัญญาวงศ์
ภาควิชาจิตรกรรม ปี 3
ภาควิชาจิตรกรรม ปี 4
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฯ
นายจรุงรัตน์
นายมูฮัมหมัดซุรียี
รอดคืน
มะซู
ภาควิชาทัศนศิลป์ ปี 4
ภาควิชาทัศนศิลป์ ปี 4
มทร. ศรีวิชัย สงขลา
นางสาวอุไร
นายกุลวัฒน์
รักบุตร
อินปลอด
ภาควิชาจิตรกรรม ปี 4
ภาควิชาจิตรกรรม ปี 4
มหาวิทยาลัยทักษิณ
นางสาวไซนับ
นายจรงค์
หะยีเจ๊ะดอเลาะ
เจริญสุข
ภาควิชาทัศนศิลป์ ปี 4
ภาควิชาทัศนศิลป์ ปี 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
นางสาววานีตา
นายไกรวิท
อุดมเศรษฐ์
นะตะชูสงค์
ภาควิชาทัศนศิลป์ ปี 3
ภาควิชาทัศนศิลป์ ปี 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
นายประสงค์
นายวัชรากร
วรคันทักษ์
วรสิทธิ์
ภาควิชาทัศนศิลป์ ปี 3
ภาควิชาทัศนศิลป์ ปี 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
นายศักดิ์ธร
นางสาววนิดา
เที่ยงธรรม
อุปถ้มภ์
ภาควิชาทัศนศิลป์ ปี 3
ภาควิชาทัศนศิลป์ ปี 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
นายธนูศักดิ์
นายประภาส
ชูกลิ่น
บุญเฮ้า
ภาควิชาศิลปกรรม ปี 4
ภาควิชาศิลปกรรม ปี 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
นายอับดุลเลาะห์
นายจักรพันธ์
มะดิง
กันหา
ภาควิชาจิตรกรรม ปี 3
ภาควิชาจิตรกรรม ปี 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
นายอภิสิทธิ์
นายศิริศักดิ์
มณีธร
ดวงจนิตา
ภาควิชาทัศนศิลป์ ปี 3
ภาควิชาทัศนศิลป์ ปี 3