B 11 นายสุทธิพงษ์ วรแก้วเมือง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

ผลคะแนน
WEB : 15 | Facebook : 0

 

กำลังอยู๋ในระหว่างการจัดทำ

 

 

  • ภาพชิ้นงานวันที่ 1 ของการแข่งขัน

 • ภาพชิ้นงานวันที่ 2 ของการแข่งขัน

 • ภาพชิ้นงานวันที่ 3 ของการแข่งขัน

 • ภาพชิ้นงานวันที่ 4 ของการแข่งขัน

 • ภาพชิ้นงานวันที่ 5 ของการแข่งขัน

 • ภาพชิ้นงานวันที่ 6 ของการแข่งขัน

 • ภาพชิ้นงานวันที่ 7 ของการแข่งขัน

 • ภาพชิ้นงานวันที่ 8 ของการแข่งขัน

 • ภาพชิ้นงานวันที่ 9 ของการแข่งขัน

 • ภาพชิ้นงานวันที่ 10 ของการแข่งขัน

 • ภาพชิ้นงานวันที่ 11 ของการแข่งขัน