B 32 นายณัฎฐ์ จิตต์วรวงศ์
มทร.รัตนโกสินทร์ เพาะช่าง

 

ผลคะแนน
WEB : 863 | Facebook : 118

 


18 พฤศจิกายน 2555


19 พฤศจิกายน 2555


20 พฤศจิกายน 2555


21 พฤศจิกายน 2555


22 พฤศจิกายน 2555


23 พฤศจิกายน 2555


24 พฤศจิกายน 2555


25 พฤศจิกายน 2555

 

 

  • ภาพชิ้นงานวันที่ 1 ของการแข่งขัน

 • ภาพชิ้นงานวันที่ 2 ของการแข่งขัน

 • ภาพชิ้นงานวันที่ 3 ของการแข่งขัน

 • ภาพชิ้นงานวันที่ 4 ของการแข่งขัน

 • ภาพชิ้นงานวันที่ 5 ของการแข่งขัน

 • ภาพชิ้นงานวันที่ 6 ของการแข่งขัน

 • ภาพชิ้นงานวันที่ 7 ของการแข่งขัน

 • ภาพชิ้นงานวันที่ 8 ของการแข่งขัน

 • ภาพชิ้นงานวันที่ 9 ของการแข่งขัน

 • ภาพชิ้นงานวันที่ 10 ของการแข่งขัน

 • ภาพชิ้นงานวันที่ 11 ของการแข่งขัน