เกี่ยวกับโครงการ

หลักการและเหตุผล

มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ และหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้จัดโครงการประกวดศิลปิน "ดาวเด่นบัวหลวง 101" ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2551 และจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยสถาบันอุดมศึกษาได้คัดเลือกและส่งนักศึกษาศิลปะดีเด่นเข้าร่วมโครงการแข่งขันวาดภาพสดเป็นเวลา 10 วัน ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถทางศิลปะโดยไม่จำกัดขอบเขตในการสร้างสรรค์ผลงาน

โครงการดาวเด่นบัวหลวง 101 นอกจากจะเป็นการเปิดเวทีในการสร้างสรรค์ให้กับศิลปินรุ่นใหม่แล้ว ยังได้สร้างเครือข่ายสังคมแห่งการแลกเปลี่ยน และแบ่งปันความรู้ทั้งจากศิลปินอาจารย์ นักวิชาการ ที่มบรรยายให้กับผู้เข้าแข่งขัน และประชาชนทั่วไปที่รับชมการถ่ายทอดสดทางเว็บไซต์ รวมทั้งสร้างเครือข่ายระหว่างศิลปินรุ่นใหม่จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในทุกภูมิภาค ซึ่งมีการรวมตัวกันจัดแสดงนิทรรศการศิลปะหลังจากจบโครงการฯ สร้างความต่อเนื่องในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะออกสู่สาธารณชส รวมทั้งเป็นการเชื่อมโยงนักเรียนศิลปะเข้าสู่หนทางของการเป็นศิลปินอาชีพอีกด้วย

มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ ตระหนักถึงความสำคัญ และประโยชน์ของโครงการดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการโครงการฯ อันประกอบด้วยศิลปินและผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันต่าง ๆ ได้ร่วมกันวางรากฐานกระบวนการทำงานไว้ จึงเห็นสมควรดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปเป็นประาจำทุก ๆ ปี เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมวัฒนธรรมในการชื่นชมงานศิลป์ และการสร้างสรรค์งานศิลปกรรมที่มีคุณค่าสู่สังคมต่อไป

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนับสนุน และเสริมสร้างศิลปินหนุ่มสาวรุ่นใหม่ ให้มีเวทีแสดงออกถึงความสามารถ
2. เพื่อจุดประกายความตื่นตัวการสร้างสรรค์งานศิลปะ ของศิลปินหนุ่มสาวรุ่นใหม่สู่สาธารณชน
3. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ และประสบการณ์ด้านวิชาการและวิชาชีพ สำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาชีวิตและสังคมต่อไป
4. เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจ เข้าถึง และซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปะ ซึ่งเป็นวิถึแห่งสุนทรียภาพ เพื่อสร้างความสุขในชีวิตประจำวัน
5. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกาา มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ และหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในด้านวิชาการศิลปะ เพื่อการพัฒนาทักษะ ความสามารถในการสร้างสรรค์ศิลปะของนิสิตนักศึกษา ระดับปริญญาตรี

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ
2. หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

 

กลุ่มเป้าหมาย

1. นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกาาศิลปะระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศไทย
2. สื่อมวลชนหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ เว็บไซต์
3. นักธุรกิจ และประชาชนทั่วไป

 

คณะกรรมการอำนวยการ

1. นายชาตรี โสภณพนิช ประธานกรรมการมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ ที่ปรึกษา
2. นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ กรรมการมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ ที่ปรึกษา
3. คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช กรรมการมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ ประธานโครงการ
4. อาจารย์ธงชัย รักปทุม ศิลปินแห่งชาติ กรรมการ
5. ศาสตราจารย์กำจร สุนพงษ์ศรี ศาสตราจารย์กิตติคุณ กรรมการ
6. ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ กรรมการ
7. ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กรรมการ
8. อาจารย์นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน ศิลปินแห่งชาติ กรรมการ
9. อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ กรรมการ
10. อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรรมการ
11. ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรรมการ
12. อาจารย์เฉลิมศักดิ์ รัตนจันทร์ รองอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรรมการ
13. อาจารย์พนม พรกุล รองอธิการบดี สำนักบริหารเพาะช่าง กรรมการ
14. อาจารย์สรรเสริญ มิลินทสูต ประธานสภาคณบดีศิลปกรรมแห่งประเทศไทย กรรมการ
15. รองศาสตราจารย์สรรณรงค์ สิงหเสนี   กรรมการ
16. ผู้ช่วยศาสตราจาย์ปราโมทย์ แสงพลสิทธิ์ กรรมการ
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สินีนาถ เลิศไพรวัน คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว. กรรมการ
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนา เหมวงษา คณะบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี กรรมการ
19. นายวีรเดช พนมวัน ณ อยุธยา กรรมการ
20. นางสุภัททา สังสิทธิ กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ กรรมการ และเลขานุการ

ผู้ร่วมโครงการ

สถาบันการศึกษา จำนวน 24 สถาบัน รวม 52 คน ประกอบด้วย .-

 คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร


1. นายมกรา จันหฤทัย
2. นายบุญศรี เจริญยิ่ง
-------------------------------------------------------------
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


1. น.ส.ชลลดา ยุระยาตร์
2. น.ส.ทิพวรรณ อยู่เป็นสุข
-------------------------------------------------------------
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ


1. นายวิศรุต ขันทอง
2. น.ส.ทิพยาภรณ์ ทองแช่ม
-------------------------------------------------------------
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ


1. นายอมรเทพ ศรีเทพ
2. น.ส.ณัฐกาญจน์ จันทน์เนื้อไม้
-------------------------------------------------------------
มทร. รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง


1. นายชิตชนุ สินด้วง
2. นายตรีเทพ สิลาไกรลาส
-------------------------------------------------------------
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร


1. น.ส.กัญญาวีร์ เทียนขุน
2. นายวัฒนา จริยาประเสริฐ
-------------------------------------------------------------
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


1. น.ส.วัลลภา แจ่มจ้า
น.ส.อรวรรณ แก้วแดง
-------------------------------------------------------------
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์


1. นายปิยังกูร ตันวิเชียร
2. นายพรหมศิริ หัตถกร
-------------------------------------------------------------
ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารฯ


1. นายสุรวร เจริญสินทวีกุล
2. น.ส.นิจสุภา นาคอุไร
-------------------------------------------------------------

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ


1. นายวัชรภัทร คงขาว
2. นายประภากร ศุภกิจทรัพย์
-------------------------------------------------------------
มทร. ธัญญบุรี


1. น.ส.วรตา อักษรทอง
2. นายชาร์ลี พันธุ์สุขเภาดี
-------------------------------------------------------------
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


1. นายภานุพล ไมตรี
2. นายจิรายุ วิเศษรัตน์
-------------------------------------------------------------
มทร. ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่


1. นายชนะ แสนสนั่นชัย
2. นายนิพนธ์ แตงแจ่ม
-------------------------------------------------------------
มหาวิทยาลัยขอนแก่น


1. นายประเชิญ เหลาฤทธิ์
2. นายสุวรรณา ชาตะบุตร
-------------------------------------------------------------
มทร. อีสาน นครราชสีมา


1. น.ส.ณัฐนิชา นามวงษ์
2. น.ส.อังศิญาภรณ์ พร้อมสันเทียะ
-------------------------------------------------------------
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


1. น.ส.จิตวิสุทธิ์ การิโก
2. น.ส.อรุณทิพา แก้วพลงาม
-------------------------------------------------------------
มหาวิทยาลัยบูรพา


1. นายณฐกร คำกายปรง
2. น.ส.ณัฐสุดา ภิรมย์มาก
-------------------------------------------------------------
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฯ


1. น.ส.พฤตินันทร์ คำนิ่ม
2. น.ส.กามีละห์ อิลาละ
-------------------------------------------------------------
มทร. ศรีวิชัย สงขลา


1. น.ส.น้ำฝน ช่วยบำรุง
2. น.ส.กนกวรรณ ผ่องใส
-------------------------------------------------------------
มหาวิทยาลัยทักษิณ


1. น.ส.ศุภานัน คนหมัน
2. น.ส.ศิริวรรณ จันทุรศ
-------------------------------------------------------------
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา


1. นายไกรวิทย์ นะตะชูสงค์
2. น.ส.หนึ่งฤทัย จันทร์มณี
-------------------------------------------------------------
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย


1. นายกิตติพงษ์ บัวระภา
2. นายนัฐวุฒิ กองลี
-------------------------------------------------------------
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


1. นายยืนยง ทานอก
2. น.ส.อารี จุลกลาง
-------------------------------------------------------------
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


1. นายขจรศักดิ์ แฝงโกฎิ
2. นายวิษณุพงศ์ ศรีพรหม
-------------------------------------------------------------
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


1. นางสาวซูไฮดา มะดีเย๊าะ
2. นายศรายุทธ มณีมัย
-------------------------------------------------------------
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


1. นายปกป้อง เมืองมูล
2. นางสาวอำไพ ดาวกลางไพร
-------------------------------------------------------------

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนศิลปินหนุ่มสาวรุ่นใหม่ ของประเทศให้มีโอกาสสร้างสรรค์และแสดงผลงานของตน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนางานด้านจิตรกรรมและศิลปกรรมที่มีคุณค่าต่อไป
2. เป็นการเปิดเวทีการประกวดแข่งขันศิลปะก้าวไกลไปกับสภาพของสังคมยุคใหม่ ให้แก่ศิลปินหนุ่มสาวเพื่อกระตุ้นให้เกิดพลังในการสร้างสรรค์งานศิลปกรรมต่อ ไป
3. เป็นการส่งเสริมเผยแพร่ผลงานศิลปะต่อสาธารณชนได้ชื่นชมและเป็นองค์ความรู้ ด้านศิลปะที่สร้างความเข้าใจเห็นความสำคัญ และตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมของชาติ
4. เป็นการสร้างความตื่นตัว ในหมู่ประชาชนและเยาวชนของชาติให้หันมาสนใจและพัฒนาทักษะตลอดจนความรู้ ในงานศิลปกรรมมากขึ้น
5. เป็นเกียรติประวัติ และเพิ่มพูนคุณค่าในผลสำเร็จของโครงการจิตรกรรมบัวหลวง ที่มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ ได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติตลอดมาเป็นเวลากว่าสามสิบ ปี

โครงการดาวเด่นบัวหลวง 101 ปีที่ผ่านมา