รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

ผู้เข้าแข่งขันประกอบด้วยนักศึกษาศิลปะ จากสถาบันการศึกษา 24 สถาบันทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 52 คน ดังนี้

สถาบันการศึกษา / ผู้เข้าแข่งขัน

คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร


1. นายมกรา จันหฤทัย
2. นายบุญศรี เจริญยิ่ง
-------------------------------------------------------------
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


1. น.ส.ชลลดา ยุระยาตร์
2. น.ส.ทิพวรรณ อยู่เป็นสุข
-------------------------------------------------------------
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ


1. นายวิศรุต ขันทอง
2. น.ส.ทิพยาภรณ์ ทองแช่ม
-------------------------------------------------------------
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ


1. นายอมรเทพ ศรีเทพ
2. น.ส.ณัฐกาญจน์ จันทน์เนื้อไม้
-------------------------------------------------------------
มทร. รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง


1. นายชิตชนุ สินด้วง
2. นายตรีเทพ สิลาไกรลาส
-------------------------------------------------------------
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร


1. น.ส.กัญญาวีร์ เทียนขุน
2. นายวัฒนา จริยาประเสริฐ
-------------------------------------------------------------
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


1. น.ส.วัลลภา แจ่มจ้า
น.ส.อรวรรณ แก้วแดง
-------------------------------------------------------------
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์


1. นายปิยังกูร ตันวิเชียร
2. นายพรหมศิริ หัตถกร
-------------------------------------------------------------
ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารฯ


1. นายสุรวร เจริญสินทวีกุล
2. น.ส.นิจสุภา นาคอุไร
-------------------------------------------------------------

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ


1. นายวัชรภัทร คงขาว
2. นายประภากร ศุภกิจทรัพย์
-------------------------------------------------------------
มทร. ธัญญบุรี


1. น.ส.วรตา อักษรทอง
2. นายชาร์ลี พันธุ์สุขเภาดี
-------------------------------------------------------------
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


1. นายภานุพล ไมตรี
2. นายจิรายุ วิเศษรัตน์
-------------------------------------------------------------
มทร. ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่


1. นายชนะ แสนสนั่นชัย
2. นายนิพนธ์ แตงแจ่ม
-------------------------------------------------------------
มหาวิทยาลัยขอนแก่น


1. นายประเชิญ เหลาฤทธิ์
2. นายสุวรรณา ชาตะบุตร
-------------------------------------------------------------
มทร. อีสาน นครราชสีมา


1. น.ส.ณัฐนิชา นามวงษ์
2. น.ส.อังศิญาภรณ์ พร้อมสันเทียะ
-------------------------------------------------------------
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


1. น.ส.จิตวิสุทธิ์ การิโก
2. น.ส.อรุณทิพา แก้วพลงาม
-------------------------------------------------------------
มหาวิทยาลัยบูรพา


1. นายณฐกร คำกายปรง
2. น.ส.ณัฐสุดา ภิรมย์มาก
-------------------------------------------------------------
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฯ


1. น.ส.พฤตินันทร์ คำนิ่ม
2. น.ส.กามีละห์ อิลาละ
-------------------------------------------------------------
มทร. ศรีวิชัย สงขลา


1. น.ส.น้ำฝน ช่วยบำรุง
2. น.ส.กนกวรรณ ผ่องใส
-------------------------------------------------------------
มหาวิทยาลัยทักษิณ


1. น.ส.ศุภานัน คนหมัน
2. น.ส.ศิริวรรณ จันทุรศ
-------------------------------------------------------------
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา


1. นายไกรวิทย์ นะตะชูสงค์
2. น.ส.หนึ่งฤทัย จันทร์มณี
-------------------------------------------------------------
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย


1. นายกิตติพงษ์ บัวระภา
2. นายนัฐวุฒิ กองลี
-------------------------------------------------------------
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


1. นายยืนยง ทานอก
2. น.ส.อารี จุลกลาง
-------------------------------------------------------------
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


1. นายขจรศักดิ์ แฝงโกฎิ
2. นายวิษณุพงศ์ ศรีพรหม
-------------------------------------------------------------
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


1. นางสาวซูไฮดา มะดีเย๊าะ
2. นายศรายุทธ มณีมัย
-------------------------------------------------------------
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


1. นายปกป้อง เมืองมูล
2. นางสาวอำไพ ดาวกลางไพร
-------------------------------------------------------------

โครงการดาวเด่นบัวหลวง 101 ปีที่ผ่านมา