กฎกติกาการตัดสิน

การแข่งขันรางวัล “ศิลปินดาวเด่นบัวหลวง” ครั้งที่ 6 ประจำปี 2556 นี้  มีระยะเวลาการแข่งขัน 10 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 5-14 พฤศจิกายน 2555 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เลขที่ 101 ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กทม.  10200 ซึ่งในปีนี้ประกอบไปด้วยผู้เข้าแข่งขัน 52 คน จาก 24 สถาบัน

กติกาการแข่งขัน

  1. สถาบันการศึกษาระดับ อุดมศึกษา คัดเลือกนักศึกษาที่กำลังศึกษาศิลปะในระดับปริญญาตรี 2 ปีสุดท้ายเข้า ร่วมแข่งขันคณะละ 2 คน (มูลนิธิฯ รับผิดชอบค่าที่พักสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขัน และอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคน)

  2. ผู้ที่ได้รับการคัด เลือกเข้าแข่งขันจะต้องร่วมทำกิจกรรมที่กำหนดไว้ ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ อย่างต่อเนื่องทุกวัน เป็นเวลา 10 วัน

  3. ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องสร้างสรรค์งานศิลปะที่หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ เท่านั้น ไม่สามารถนำงานศิลปะ ออกไปดำเนินการต่อนอกสถานที่ได้

คณะกรรมการตัดสิน (วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2556)

มูลนิธิธนาคารกรุงเทพได้เชิญศิลปินแห่งชาติ ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการตัดสินพิจารณารางวัล ประกอบด้วย
1. นายจุลทัศน์ พยาฆรานนท์  ประธานกรรมการ
2. คุณหญิงชดช้อย  โสภณพนิช กรรมการ
3. นายถวัลย์ ดัชนี กรรมการ
4. ศาสตราจารย์กำจร สุนพงษ์ศรี กรรมการ
5. ศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ โปษยานนท์ กรรมการ
6. ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง กรรมการ
7. นายธงชัย รักปทุม กรรมการ
8. นายนนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน กรรมการ
9. นายเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ กรรมการ
10.ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี กรรมการ
11.นายปัญญา วิจินธนสาร กรรมการ
12.นายอภิชาต รมยะรูป เลขานุการคณะกรรมการ
13.นางสุภัททา สังสิทธิ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ
14.นายวีรเดช พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ

การตัดสิน

คณะกรรมการตัดสินจะคัดเลือกผลงานเพื่อตัดสินในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ผลการตัดสินรางวัล "ศิลปินดาวเด่นบัวหลวง" ถือเป็นที่สุดจะอุทธรณ์มิได้

 

รางวัล (สำหรับผู้เข้าแข่งขันศิลปินดาวเด่นบัวหลวง)

1. รางวัลศิลปินดาวเด่นบัวหลวง รางวัลยอดเยี่ยม ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท
2. รางวัลศิลปินดาวเด่นบัวหลวง รางวัลความคิดสร้างสรรค์ ได้รับเงินรางวัล 70,000 บาท
3. รางวัลศิลปินดาวเด่นบัวหลวง รางวัลดีเด่น ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท

 

รางวัลพิเศษ (สำหรับผู้ชม และผู้เชียร์)

สำหรับผู้ชมที่เข้าร่วมกิจกรรมร่วมโหวตให้ภาพที่ตรงกับผลงานที่ได้รับรางวัลจากคณะกรรมการ จะได้รับรางวัลจากโครงการฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปสนใจ และติดตามผลงานการสร้างสรรค์ของเหล่าศิลปิน

วัสดุอุปกรณ์

คณะกรรมการดำเนินการ แข่งขันจะจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เตรียมไว้ให้ส่วนหนึ่ง หากมีสิ่งใดที่ผู้เข้าแข่งขันต้องการใช้ตามความถนัดเฉพาะตัวก็ให้จัดหามาเอง ได้ วัสดุอุปกรณ์ที่จัดให้มีดังต่อไปนี้
1. เฟรมผ้าใบ ประมาณ 1.20 x 1.50 ม.
2. สีอะครีลิค และสีน้ำมัน ดินสอ ยางลบ
3. แปรง พู่กันขนาดต่างๆ
4. กระดาษ
5. น้ำมันลินสีด
6. จานสี กระป๋องน้ำ
7. ขาตั้ง เฟรม
8. โต๊ะ เก้าอี้

กรรมสิทธิ์ และลิขสิทธิ์

ผลงานศิลปินดาวเด่นบัวหลวงที่ได้รับรางวัลทุกประเภท เป็นกรรมสิทธิ์ของมูลินิธิธนาคารกรุงเทพ และผลงานจิตรกรรมทุกชิ้นที่เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ มีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์ และเผยแพร่ผลงานในสูจิบัตร และเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมท้งสารสนเทศสมัยใหม่ทุกอย่าง รวมถึงลิขสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่ผลงานของศิลปินให้เป็นที่แพร่หลายต่อไป

โครงการดาวเด่นบัวหลวง 101 ปีที่ผ่านมา