ผลการตัดสินการแข่งขันศิลปินดาวเด่นบัวหลวงประจำปี 2557
สิ้นสุดการรอคอย!!! สำหรับการแข่งขันวาดภาพของน้อง ๆ นิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ที่เข้าร่วมแข่งขัน ในโครงการดาวเด่นบัวหลวง 101 ครั้งที่ 7 (ประจำปี 2557) ... ผลการตัดสินรางวัลศิลปินดาวเด่น ทั้ง 3 รางวัล ดังนี้่ค่ะ

1. รางวัลยอดเยี่ยม

B23 : ภัทรวิทย์ บุญพรม (ฟิวส์)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2. รางวัลความคิดสร้างสรรค์
B12 : ณรงค์ฤทธิ์ กาลจิตร์ (โจ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร

3. รางวัลดีเด่น
B21 : ธิติพรหม อ่อนเปี่ยม (เน็ท)
มหาวิทยาลัยศิลปากร

บรรยากาศก่อนวันประกาศผล
ภาพบรรยากาศวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557
ร่วมเชียร์ ร่วมโหวตดาวเด่นบัวหลวง101 แล้วลุ้นรับเสื้อสุดเท่ทุกวัน
ผู้โชคดีร่วมโหวตวันที่่ 1 พ.ย. 2557 คือ คุณ ภัทรลภา บุญแสน โหวตให้กับหมายเลข B 28
ผู้โชคดีร่วมโหวตวันที่่ 2 พ.ย. 2557 คือ คุณ ดารณี ชินามล โหวตให้กับหมายเลข B 33
ผู้โชคดีร่วมโหวตวันที่่ 3 พ.ย. 2557 คือ คุณ รสสุคนธ์ ศรีดารากุล โหวตให้กับหมายเลข B 29
ผู้โชคดีร่วมโหวตวันที่่ 4 พ.ย. 2557 คือ คุณ กิ่งทิวา ชัยสยาม โหวตให้กับหมายเลข B 23
ผู้โชคดีร่วมโหวตวันที่่ 5 พ.ย. 2557 คือ คุณ อัสมิง บาเหะ โหวตให้กับหมายเลข B 02
ผู้โชคดีร่วมโหวตวันที่่ 6 พ.ย. 2557 คือ คุณ สุวภัทร พระรถ โหวตให้กับหมายเลข B 29
ผู้โชคดีร่วมโหวตวันที่่ 7 พ.ย. 2557 คือ คุณ เสริมสุข ต่ายจันทร์ โหวตให้กับหมายเลข B 14
ผู้โชคดีร่วมโหวตวันที่่ 8 พ.ย. 2557 คือ คุณ จีรวรรณ กาลจิตร์ โหวตให้กับหมายเลข B 12
ผู้โชคดีร่วมโหวตวันที่่ 9 พ.ย. 2557 คือ คุณ saowaluk jaimipak โหวตให้กับหมายเลข B 36
ผู้โชคดีร่วมโหวตวันที่่ 10 พ.ย. 2557 คือ คุณ สิริกุล ท้วมปาน โหวตให้กับหมายเลข B 36
หมายเหตุ : ผู้โชคดีติดต่อรับของรางวัลด้วยตัวเองได้ที่ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ หรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 2281 5360-1


รวมน้ำใจพี่ช่วยน้อง โครงการรวมน้ำใจช่วยพี่น้อง เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการดาวเด่นบัวหลวง ปี 2557 ที่นักศึกษาผู้เข้าแข่งขันทั้ง 52 คน ได้วาดภาพ “กรุงเทพในจินตนาการ” จากการเล่าของน้องๆ ที่มีความบกพร่องทางการเห็น โดยภาพทั้ง 52 ภาพนี้ นำมาจำหน่ายใน ราคาผลงานละ 3,000 บาท (ขนาดภาพ 40 x 50 ซ.ม.) เพื่อนำรายได้ทั้งหมดสมทบทุนกิจการของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ต่อไป หากผู้สนใจต้องการซื้อภาพ ให้นำรหัสของภาพ ซึ่งเป็นรหัสเดียวกับผู้เข้าประกวด (ผู้วาดภาพ) แจ้งความต้องการมาที่ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เบอร์โทรศัพท์ 0 2281 5360-1 (ท่านสามารถเลือกซื้อ และชมภาพจริงได้ในงานนิทรรศการ ดาวเด่นบัวหลวง 101 ที่หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 นี้)
9 กรกฎาคม 2563 ดาวเด่นบัวหลวง 101 ครั้งที่ 7 เวลา 09:22:22
B15 นัฎธพันธ์ เหล่าทอง (ปั๊ม) มทร.ศรีวิชัย สงขลา ผลคะแนน : 977
ดูผลงาน โหวตผลงาน
B16 ปริยาภัทร เทพสุธรรมรัตน์ (แพรว) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลคะแนน : 835
ดูผลงาน โหวตผลงาน
B17 สิทธิโชค ช้างแจ้ง (อ้างว้าง) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผลคะแนน : 56
ดูผลงาน โหวตผลงาน
B18 ธิติวุฒ วิภากุล (ทิต) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ผลคะแนน : 81
ดูผลงาน โหวตผลงาน
B19 สมัย ขาวพา (ไหม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลคะแนน : 56
ดูผลงาน โหวตผลงาน
B20 พลากร ฟองคำ (โย) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผลคะแนน : 26
ดูผลงาน โหวตผลงาน
B21 ธิติพรหม อ่อนเปี่ยม (เน็ท) มหาวิทยาลัยศิลปากร ผลคะแนน : 208
ดูผลงาน โหวตผลงาน
B22 กันตพงศ์ หล้าลำปาง (เจ) มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ผลคะแนน : 83
ดูผลงาน โหวตผลงาน
B23 ภัทรวิทย์ บุญพรม (ฟิวส์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลคะแนน : 67
ดูผลงาน โหวตผลงาน
B24 ศรายุทธ วิริยะ (ทีม) มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ผลคะแนน : 420
ดูผลงาน โหวตผลงาน
B25 กรรณิการ์ เพิ่มกิตติกุล (ขิม) มหาวิทยาลัยศิลปากร ผลคะแนน : 80
ดูผลงาน โหวตผลงาน
B26 นูรญาดี แคยิหวา (ญาดี) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ผลคะแนน : 233
ดูผลงาน โหวตผลงาน
B27 ศุภิสรา ดารารัตน์ (ภิส) มหาวิทยาลัยทักษิณ ผลคะแนน : 77
ดูผลงาน โหวตผลงาน
B28 พัชธาภรณ์ บุญแสน (ฟ้า) มทร.อีสาน นครราชสีมา ผลคะแนน : 105
ดูผลงาน โหวตผลงาน
B29 อภิชาติ ยอยผาลา (ทัด) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผลคะแนน : 2580
ดูผลงาน โหวตผลงาน
B30 เพ็ญพิลาส แนบชิตร์ (ปุ๊กปุย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลคะแนน : 28
ดูผลงาน โหวตผลงาน
B31 ศิริลักษณ์ ศิริวัฒน์ (เป้) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผลคะแนน : 245
ดูผลงาน โหวตผลงาน
B32 สมสมร จันทะชำนิ (ตาล) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลคะแนน : 94
ดูผลงาน โหวตผลงาน
B33 รัตน ไวยะราบุตร (จอน) มหาวิทยาลัยบูรพา ผลคะแนน : 5652
ดูผลงาน โหวตผลงาน
B34 สุกัญญา เจริญธนฤทธิ์ (เยียร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลคะแนน : 48
ดูผลงาน โหวตผลงาน
B35 สานิตย์ หมีเถื่อน (แซม) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ผลคะแนน : 102
ดูผลงาน โหวตผลงาน
B36 เอกรินทร์ ชัยจะโปะ (ต้น) มทร.ศรีวิชัย สงขลา ผลคะแนน : 5088
ดูผลงาน โหวตผลงาน
B37 จีรวรรณ พรหมอุบล (ปิ๋ม) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผลคะแนน : 111
ดูผลงาน โหวตผลงาน
B38 ดิลกพัฒน์ วีระทรัพย์ (บ็อบบี้) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลคะแนน : 36
ดูผลงาน โหวตผลงาน
B39 สตางค์ สะสันติ (ตังค์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลคะแนน : 53
ดูผลงาน โหวตผลงาน
B40 มูฮัมหมัด แวอารง (มะ) มหาวิทยาลัยทักษิณ ผลคะแนน : 66
ดูผลงาน โหวตผลงาน
B41 ประดิษฐ์ สีหลวย (ตั๊ก) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผลคะแนน : 208
ดูผลงาน โหวตผลงาน
B42 ศิริพร ใจงาม (แจ๊ส) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผลคะแนน : 22
ดูผลงาน โหวตผลงาน
B43 ธนิกนันทิ์ แก้วมณี (มิ้นท์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลคะแนน : 40
ดูผลงาน โหวตผลงาน
B44 รัตนพงศ์ พิมพิสาร (นิว) ราชภัฏนครราชสีมา ผลคะแนน : 24
ดูผลงาน โหวตผลงาน
B45 พรหมลิขิต ลมไธสง (มอส) ราชภัฏนครราชสีมา ผลคะแนน : 23
ดูผลงาน โหวตผลงาน
B46 วุฒิพันธุ์ วุฒิสิงห์ชัย (ปีเตอร์) มทร.อีสาน นครราชสีมา ผลคะแนน : 78
ดูผลงาน โหวตผลงาน
B47 อนูรา วานิ (นูรา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผลคะแนน : 192
ดูผลงาน โหวตผลงาน
B48 ศรศิลป์ ชัยรสธรรมโชติ (นูปปี้) มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง ผลคะแนน : 10
ดูผลงาน โหวตผลงาน
B49 บัญชา ก้อนคำ (บูม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผลคะแนน : 208
ดูผลงาน โหวตผลงาน
B50 กฤษณะชัย ศรีอินทร์กิจ (แจ็ค) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ผลคะแนน : 58
ดูผลงาน โหวตผลงาน
B51 ธนากร พิมพ์ทอง (โตโต้) มหาวิทยาลัยศิลปากร ผลคะแนน : 86
ดูผลงาน โหวตผลงาน
B52 วันชัย วงค์ชัย (โต้) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผลคะแนน : 26
ดูผลงาน โหวตผลงาน
B01 จรัสพร ชุมศรี (ตาล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผลคะแนน : 316
ดูผลงาน โหวตผลงาน
B02 สุธี แลฮา (ธี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ผลคะแนน : 65
ดูผลงาน โหวตผลงาน
B03 ภูริณัฐ เพชรนิล (นัท) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผลคะแนน : 109
ดูผลงาน โหวตผลงาน
B04 อาภาภรณ์ เย็นใจ (มุก) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ผลคะแนน : 26
ดูผลงาน โหวตผลงาน
B05 ณัชปภาพินท์ อ่าวสมบูรณ์ (เบลล์) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ผลคะแนน : 91
ดูผลงาน โหวตผลงาน
B06 ปริฉัตร ธนาภิวัฒนกูร (เนย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลคะแนน : 109
ดูผลงาน โหวตผลงาน
B07 ชโลธร ม่วงจันทร์ (โบว์) มหาวิทยาลัยบูรพา ผลคะแนน : 1499
ดูผลงาน โหวตผลงาน
B08 กาญจนา ศรีภุมราช (แน่วแน่) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผลคะแนน : 105
ดูผลงาน โหวตผลงาน
B09 อนันท์ แสนทวีสุข (เล็ก) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผลคะแนน : 79
ดูผลงาน โหวตผลงาน
B10 ปัทมา ปัญญาโพธิ์ (ปัท) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผลคะแนน : 119
ดูผลงาน โหวตผลงาน
B11 พิไรพร บุตรโยจันโท (ใหม่) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผลคะแนน : 183
ดูผลงาน โหวตผลงาน
B12 ณรงค์ฤทธิ์ กาลจิตร์ (โจ) มหาวิทยาลัยศิลปากร ผลคะแนน : 4883
ดูผลงาน โหวตผลงาน
B13 สุเทพ ทรัพย์ศิริ (เทพ) มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง ผลคะแนน : 12
ดูผลงาน โหวตผลงาน
B14 ธนากร ต่ายจันทร์ (ปีแอร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ผลคะแนน : 2506
ดูผลงาน โหวตผลงาน


ดูรูป instagram ทั้งหมดคลิกที่นี่
Follow Us : Bualuang101
แวดวงศิลปะ

สนใจรูปภาพโทร
0 2281 5360-1
ชื่อ :
สกุล :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสยืนยัน :