เกี่ยวกับโครงการดาวเด่นบัวหลวง ๑๐๑ ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๕๗
หลักการและเหตุผล
มูลนิธิบัวหลวง (มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ) และหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้จัดโครงการประกวดศิลปิน “ดาวเด่นบัวหลวง ๑๐๑" ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี ๒๕๕๑ โดยสถาบันอุดมศึกษา ได้คัดเลือกและส่งนักศึกษาศิลปะเข้าร่วมโครงการแข่งขันวาดภาพสด เป็นเวลา ๑๐ วัน ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถทางศิลปะโดยไม่จำกัดขอบเขตในการสร้างสรรค์ผลงาน


วัตถุประสงค์หลักของ โครงการดาวเด่นบัวหลวง ๑๐๑ นอกจากจะเป็นการเปิดเวทีในการสร้างสรรค์ให้กับศิลปินรุ่นใหม่แล้ว ผู้แข่งขันยังได้รับความรู้ในเชิงศิลปะและแนวความคิดในการดำเนินชีวิต จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขา ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ได้แลกเปลี่ยนความคิด กลวิธี กระบวนการสร้างสรรค์งาน เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ และเสริมสร้างมิตรภาพระหว่างกัน อันเป็นประโยชน์ต่อการฝึกฝนของนักศึกษาศิลปะที่จะนำประสบการณ์จากช่วงเวลานี้ไปปรับใช้ในอนาคต อีกทั้งยังทำให้ประชาชนทั่วไปมีความสนใจและเข้าใจงานศิลปะมากขึ้น


มูลนิธิบัวหลวง ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของโครงการดังกล่าว จึงได้ดำเนินงานต่อเนื่อง ทุกปี โดยนำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมโครงการมาปรับปรุงเพิ่มเติม ซึ่ง โครงการดาวเด่น บัวหลวง ประจำปี ๒๕๕๗ นี้ได้กำหนดกรอบความคิดภายใต้หัวข้อ บางกอก : ความจริงหรือความฝัน เพื่อช่วยให้นักศึกษามีจุดมุ่งหมายในการสร้างสรรค์งาน โดยมารับความบันดาลใจจากการเข้าร่วมโครงการฯ ที่กรุงเทพมหานคร


วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างศิลปินหนุ่มสาวรุ่นใหม่ ให้มีเวทีแสดงออกถึงความสามารถ
๒. เพื่อจุดประกายความตื่นตัวการสร้างสรรค์งานศิลปะ ของศิลปินหนุ่มสาวรุ่นใหม่สู่สาธารณชน
๓. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาการและวิชาชีพ สำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาชีวิต
และสังคมต่อไป
๔. เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจ เข้าถึงและซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปะซึ่งเป็นวิถีแห่งสุนทรียภาพ เพื่อสร้าง
ความสุขในชีวิตประจำวัน
๕. เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่าง สถาบันการศึกษา มูลนิธิบัวหลวง และหอศิลป์
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในด้านวิชาการศิลปะ เพื่อการพัฒนาทักษะ ความสามารถ
ในการสร้างสรรค์ศิลปะของนิสิตนักศึกษา ระดับปริญญาตรี

ผู้รับผิดชอบโครงการ
๑. มูลนิธิบัวหลวง (มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ)
๒. หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

กลุ่มเป้าหมาย
๑. นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาศิลปะระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศไทย
๒. สื่อมวลชนหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ เวปไซต์ ฯลฯ
๓. นักธุรกิจ และ ประชาชนทั่วไป

คณะกรรมการอำนวยการ
๑. นายชาตรี โสภณพนิช ประธานกรรมการมูลนิธิบัวหลวง ที่ปรึกษา

๒. นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ กรรมการมูลนิธิบัวหลวง ที่ปรึกษา

๓. คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช กรรมการมูลนิธิบัวหลวง ประธานโครงการ

๔. อาจารย์ธงชัย รักปทุม ศิลปินแห่งชาติ กรรมการ

๕. ศาสตราจารย์กำจร สุนพงษ์ศรี ศาสตราจารย์กิตติคุณ กรรมการ

๖. ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ กรรมการ

๗. ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กรรมการ

๘. อาจารย์นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน ศิลปินแห่งชาติ กรรมการ

๙. อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ กรรมการ

๑๐. อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร คณะจิตรกรรม ฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรรมการ

๑๑. ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี คณะจิตรกรรม ฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรรมการ

๑๒. อาจารย์เฉลิมศักดิ์ รัตนจันทร์ รองอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรรมการ

๑๓. อาจารย์พนม พรกุล รองอธิการบดี สำนักบริหารเพาะช่าง กรรมการ

๑๔. อาจารย์สรรเสริญ มิลินทสูต ประธานสภาคณบดีศิลปกรรมแห่งประเทศไทย กรรมการ

๑๕. รองศาสตราจารย์สรรณรงค์ สิงหเสนี กรรมการ

๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ แสงพลสิทธิ์ กรรมการ

๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สินีนาถ เลิศไพรวัน คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว. กรรมการ

๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนา เหมวงษา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี กรรมการ

๑๙. นายวีรเดช พนมวัน ณ อยุธยา กรรมการ

๒๐. นางสุภัททา สังสิทธิ กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิบัวหลวง กรรมการและเลขานุการผู้ร่วมโครงการ
สถาบันการศึกษา จำนวน ๒๔ สถาบัน ๒๘ คณะ ประกอบด้วย .-

๑. คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒. คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
๓. คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๔. คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๕. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง
๖. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
๗. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
๘. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
๙. คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
๑๐. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
๑๑. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
๑๒. คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๑๓. คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
๑๔. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๑๕. คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
๑๖. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๑๗. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๑๘. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
๑๙. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
๒๐. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จ.สงขลา
๒๑. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
๒๒. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
๒๓. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
๒๔. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
๒๕. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
๒๖. คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
๒๗. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
๒๘. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี