รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน โครงการดาวเด่นบัวหลวง 101 ครั้งที่ 7 ประจำปี 2557

หมายเลขผู้แข่งขัน
ชื่อ - นามสกุล
ชื่อเล่น
คณะ
สถาบันการศึกษา
B 01 นส.จรัสพร ชุมศรี ตาล ศิลปกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารฯ
B 02 นายสุธี แลฮา ธี ศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
B 03 นายภูริณัฐ เพชรนิล นัท ทัศนศิลป์ มทร.ธัญญบุรี
B 04 นส.อาภาภรณ์ เย็นใจ มุก การออกแบบทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ธนบุรี
B 05 นส.ณัชปภาพินท์ อ่าวสมบูรณ์ เบลล์ การออกแบบทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ธนบุรี
B 06 นส.ปริฉัตร ธนาภิวัฒนกูร เนย ศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
B 07 นส.ชโลธร ม่วงจันทร์ โบว์ จิตรกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา
B 08 นส.กาญจนา ศรีภุมราช แน่วแน่ จิตรกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
B 09 นายอนันท์ แสนทวีสุข เล็ก ศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
B 10 นส.ปัทมา ปัญญาโพธิ์ ปัท ทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

B 11

นส.พิไรพร บุตรโยจันโท ใหม่ ทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
B 12 นายณรงค์ฤทธิ์ กาลจิตร์ โจ จิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
B 13 นายสุเทพ ทรัพย์ศิริ เทพ จิตรกรรม มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง
B 14 นายธนากร ต่ายจันทร์ ปีแอร์ ทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
B 15 นายนัฎธพันธ์ เหล่าทอง ปั๊ม จิตรกรรม มทร.ศรีวิชัย สงขลา
B 16 นส.ปริยาภัทร เทพสุธรรมรัตน์ แพรว ศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
B 17 นายสิทธิโชค ช้างแจ้ง อ้าง จิตรกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
B 18 นายธิติวุฒ วิภากุล ทิต ทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
B 19 นายสมัย ขาวพา ไหม จิตรกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
B 20 นายพลากร ฟองคำ โย ทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
B 21 นส.ธิติพรหม อ่อนเปี่ยม เน็ท จิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
B 22 นายกันตพงศ์ หล้าลำปาง เจ ศิลปะไทย มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
B 23 นายภัทรวิทย์ บุญพรม ฟิวส์ ทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
B 24 ศรายุทธ วิริยะ ทีม ศิลปะไทย มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
B 25 นส.กรรณิการ์ เพิ่มกิตติกุล ขิม มัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
B 26 นส.นูรญาตี แคยิหวา ญาตี ศิลปไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
B 27 นส.ศุภิสรา ดารารัตน์ ภิส ทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
B 28 นส.พัชธาภรณ์ บุญแสน ฟ้า ทัศนศิลป์ มทร.อีสาน นครราชสีมา
B 29 นายอภิชาติ ยอยผาลา ทัด ทัศนศิลป์ มทร.ธัญญบุรี
B 30 นส.เพ็ญพิลาส แนบชิตร์ ปุ๊กปุย ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
B 31 นส.ศิริลักษณ์ ศิริวัฒน์ เป้ ศิลปะประยุกต์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
B 32 นส.สมสมร จันทะชำนิ สกอลล์ ทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
B 33 นายรัตน ไวยะราบุตร จอน จิตรกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา
B 34 นส.สุกัญญา เจริญธนฤทธิ์ เยียร์ ทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
B 35 นายสานิตย์ หมีเถื่อน แซม ศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
B 36 นายเอกรินทร์ ชัยจะโปะ ต้น จิตรกรรม มทร.ศรีวิชัย สงขลา
B 37 นส.จีรวรรณ พรหมอุบล ปิ๋ม จิตรกรรม ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
B 38 นายดิลกพัฒน์ วีระทรัพย์ บ็อบบี้ ทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
B 39 นายสตางค์ สะสันติ ตังค์ จิตรกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
B 40 นายมูฮัมหมัด แวอารง มะ ทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
B 41 นายประดิษฐ์ สีหลวย ตั๊ก ศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
B 42 นส.ศิริพร ใจงาม แจ๊ส จิตรกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
B 43 นส.ธนิกนันทิ์ แก้วมณี มิ้นท์ ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
B 44 นายรัตนพงศ์ พิมพิสาร นิว ทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
B 45 นายพรหมลิขิต ลมไธสง มอส ทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
B 46 นายวุฒิพันธุ์ วุฒิสิงห์ชัย ปีเตอร์ ทัศนศิลป์ มทร.อีสาน นครราชสีมา
B 47 นส.อนูรา วานิ นูรา ศิลปะประยุกต์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
B 48 นายศรศิลป์ ชัยรสธรรมโชติ ฟิล์ม จิตรกรรม มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง
B 49 นายบัญชา ก้อนคำ บูม ศิลปกรรม สถานบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารฯ
B 50 นายกฤษณะชัย ศรีอินทร์กิจ เจ็ค ศิลปกรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
B 51 นายธนากร พิมพ์ทอง โตโต้ มัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
B 52 นายวันชัย วงค์ชัย โต้ ทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย