กำหนดการปฐมนิเทศน์ และแถลงข่าว

วันที่  10 - 13  ตุลาคม  2558
 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ
เวลา วันเสาร์ ที่   10  ตุลาคม  2558
  10.00 - 11.00  - นักศึกษาเดินทางมาถึงหอศิลป์  - ลงทะเบียน - จับฉลากหมายเลขและพื้นที่
  11.00 - 12.00  - กิจกรรมสร้างสรรค์ ทำความรู้จัก 
      - แนะนำกิจกรรม ในระหว่างการปฐมนิเทศ 3 วัน
  12.00 - 13.00  - อาหารกลางวัน
  13.00 - 14.00 ถ่ายทำคลิปแนะนำตัว  โดยทีมงานกระปุก
     - แนะนำรายละเอียดการร่วมสนุกกับโครงการทาง เวบไซต์  www.kapook.com
    และ facebook สำนึกไทย
           โดย  คุณพีรนุช สุวรรณรัตน์   และทีมงานเวบไซด์ กระปุก ดอทคอม
  14.00 - 15.00   -  ความเป็นมาของโครงการรณรงค์ Thailand Campaign "อย่าให้ใครว่าไทย"
     โดย คุณวิทวัส ชัยปาณี นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย
  15.00 - 18.00  -  กิจกรรมวาดภาพ "สำนึกไทย"
           โดย อาจารย์ปัญญา  วิจินธนสาร  ศิลปินแห่งชาติ
  18.00 - 18.30  - รับประทานอาหารเย็น  / เดินทางเข้าที่พัก
เวลา วันอาทิตย์ที่  11 ตุลาคม  2558
  08.30 - 09.00  - ลงทะเบียน 
  09.00 - 18.00  -  กิจกรรม วาดภาพ "สำนึกไทย"  (จนเสร็จ)
      - อาจารย์ปัญญา สรุปจบงานวาดภาพ
  18.00 น.  - รับประทานอาหารเย็น  / เดินทางเข้าที่พัก
เวลา วันจันทร์ ที่  12  ตุลาคม  2558
  09.30 - 10.00  - ลงทะเบียน 
  10.00 - 11.00  - แนะนำการเตรียมอุปกรณ์วันแข่งขัน และการตกแต่งสถานที่  
     โดย  อาจารย์วีรเดช  พนมวัน ณ อยุธยา  กรรมการโครงการ
  10.00 - 10.15  - อาหารว่าง - เตรียมตัวเดินทางไปหลังสวนการ์เดน ถนนหลังสวน
  (10.00 - 13.00)  -  (ทีมงาน นำภาพไปติดตั้งที่หลังสวนการ์เดน)
  12.00 - 13.00  - อาหารกลางวัน
  13.00 - 14.00  - นักศึกษาเดินทางไปที่ หลังสวนการ์เดน  
  14.00 - 15.00  -   จัดแต่งสถานที่ ดูความเรียบร้อย - บันทึกภาพกิจกรรมของนักศึกษา
  15.00 น. นักศึกษา กรรมการโครงการ บันทึกภาพ ร่วมกับผู้บริหาร บ.สยามสินธร จำกัด 
  15.30 น.  - นักศึกษาเดินทางกลับหอศิลป์สมเด็จฯ
เวลา วันอังคาร ที่  13  ตุลาคม  2558
     
  08.30 - 09.00  - ลงทะเบียนนักศึกษา
  09.00 - 10.00  - บรรยาย  "กระบวนการในการสร้างสรรค์งานศิลปะ"
           โดย  ศาสตราจารย์วิโชค  มุกดามณี   ศิลปินแห่งชาติ  
  10.00 - 10.30  - รับประทานอาหารว่าง
  10.30 - 12.00  - บรรยาย  "การเตรียมตัวสร้างสรรค์งานศิลปะ"  
           โดย   ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปรีชา เถาทอง   ศิลปินแห่งชาติ    
  12.00 - 13.00   - รับประทานอาหารกลางวัน
  13.00 - 14.00  -  นักศึกษาซ้อมคิว ในการร่วมงานแถลงข่าว
     
  14.00 - 16.30   งานแถลงข่าวโครงการ 
       
  13.30 - 14.00   ลงทะเบียนสื่อมวลชน
  14.00 - 14.45  - บรรยายพิเศษ   โดย  อาจารย์เฉลิมชัย  โฆษิตพิพัฒน์  ศิลปินแห่งชาติ
  14.45 - 15.00  -  * ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานกรรมการสถาบันมั่นพัฒนา เดินทางถึงหอศิลป์
  15 .00 น.   เริ่มงานแถลงข่าว   (นักศึกษาพร้อมยืนหน้าเวที)
  15.00 - 15.05  - พิธีกร   กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน
  15.05 - 15.20  - ฉายวิดิทัศน์  
   -  พิธีกรแนะนำผู้เข้าประกวดทั้ง 76 คน ตัวแทนนักศึกษาจาก 36 สถาบัน 38 คณะ
  15.20 - 15.35  - * ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานกรรมการสถาบันมั่นพัฒนา กล่าวขอบคุณ
    โครงการดาวเด่นบัวหลวง ในการร่วมรณรงค์โครงการ Thailand Campaign
  15.35 - 16.15   แถลงข่าว โดย  
         - คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช กรรมการมูลนิธิบัวหลวง  และประธานโครงการฯ 
         - ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง  ศิลปินแห่งชาติ
        - อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร  ศิลปินแห่งชาติ
        - อาจารย์เฉลิมชัย  โฆษิตพิพัฒน์  ศิลปินแห่งชาติ
        - ศาสตราจารย์วิโชค  มุกดามณี   ศิลปินแห่งชาติ
  16.15 น.    - ถ่ายภาพร่วมกัน 
  16.30 น.    - ปิดการแถลงข่าว

กำหนดการแข่งขัน และการบรรยาย

วันที่ 7 - 16  พฤศจิกายน 2558   ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
กำหนดการ วันเสาร์ที่  7  พฤศจิกายน  2558
เสาร์ 7-พ.ย. 8.30 - 9.00 ลงทะเบียน 
    9.00 - 11.30 อาจารย์วีรเดช พนมวัน ณ อยุธยา   กรรมการโครงการดาวเด่นบัวหลวง   กล่าวต้อนรับนักศึกษา 
      นักศึกษารับอุปกรณ์ และจัดพื้นที่สร้างสรรค์งานของตนเอง
    11.30 - 12.00 แนะนำสี และอุปกรณ์ที่สนับสนุนในการแข่งขัน   
โดย ผู้แทนบริษัท นานมี จำกัด
    12.00 -15.00 รับประทานอาหารกลางวัน / ทำงานต่อ
    18.00 น. รับประทานอาหารเย็น / กลับที่พัก
การบรรยายพิเศษ ในระหว่างการแข่งขัน วันที่  8 - 16 พฤศจิกายน 2558
 อาทิตย์ 8-พ.ย. 09.00 - 10.30 (ประวัติศาสตร์จิตรกรรมไทยสู่ความเป็นจิตรกรรมร่วมสมัย)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปรีชา เถาทอง  ศิลปินแห่งชาติ
 จันทร์ 9-พ.ย. 09.00 - 10.30 ตัวตนทางศิลปะ : จะตั้งต้นค้นหาจากตรงไหน ?
โดย รศ.ฉันทิมา  อ่องสุรักษ์ คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
 อังคาร 10-พ.ย. 09.00 - 10.30 โอกาสทางอาชีพของนักศึกษาศิลปะ
โดย คุณชัยประนิน วิสุทธิผล 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีบีดับบลิวเอ (ประเทศไทย) จำกัด
 พุธ 11-พ.ย. 15.00 - 17.00 อาจารย์ปัญญา  วิจินธนสาร 
เยี่ยมชมการทำงาน และผลงานของผู้เข้าแข่งขัน
 พฤหัส 12-พ.ย. 13.00 - 14.30 ธรรมะ - ศิลปะ กับการดำเนินชีวิต
โดย พระอาจารย์สันติพงศ์ เขมปญฺโญ  วัดป่าสุคะโต
 ศุกร์ 13-พ.ย. 09.00 - 10.30 รากแก้ว ศิลปไทย
อาจารย์ธงชัย รักปทุม  ศิลปินแห่งชาติ
 เสาร์ 14-พ.ย. 09.00 - 10.30

(การจัดการศิลปะ)
โดย รศ.ดร.ศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 อาทิตย์ 15-พ.ย. 09.00 - 10.30  อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ มาเยี่ยมชมการทำงานของนักศึกษา
 จันทร์ 16-พ.ย. 9.00 - 12.00 คณะกรรมการพิจารณาตัดสินผลงาน
14.00 น. ประกาศผลและมอบรางวัล
หมายเหตุ  : กำหนดการและหัวข้อบรรยาย อาจเปลี่ยนแปลงได้