รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

โครงการดาวเด่นบัวหลวง 101 ครั้งที่ 8 ประจำปี 2558
หมายเลข
ผู้แข่งขัน
ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น สถาบันการศึกษา
01
B 01 รชตะ กาญจนสุนทร คำรน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
B 02 ผกามาศ มากโม เบส มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
B 03 จรัญ พุฒพวง สาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
B 04 ศิววงศ์ รักวงศ์วรศิ ปาร์ค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
B 05 ทินกร มุนินคำ นัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
B 06 ณัฐพล พิมคีรี หนุ่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
B 07 พินิจ ศรีประดู่ นุ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
B 08 ณัฐชัย รักษาศิริ เอ๋ย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
B 09 อัปนัน มีอลี นัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
B 10 ญาพร พรหมนรกิจ ขิม มหาวิทยาลัยศิลปากร
B 11 จุฬาลักษณ์ สันติสิริ ตั๊ก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
B 12 สภา อัศวานุวัตร บลู จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
B 13 กัลยารัตน์ ขีดสร้อย แพท มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
B 14 วิรัตน์ เสือกลิ่น เจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
B 15 ปฏิภาณ นิยมทรัพย์ ดิว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
B 16 วรวุฒิ อิ่นคำ ตูน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
B 17 พิชชารีย์ บุญหลัง จิ๋ว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ธนบุรี
B 18 อมร วงษ์จีน มอญ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ธนบุรี
B 19 พิสิทธิ์ สิทธิศักดิ์ โจ สถานบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
B 20 จิรายุทธ งามงอน จ่อย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
B 21 บุญฤทธิ์ ภูมิสมบัติ นาย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
B 22 รติพร ตีรสุภาพกุล จิ๊บ มหาวิทยาลัยบูรพา
B 23 อลิษา สาสกุล เม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
B 24 วรนาถ หลุ่มภู โบ้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
B 25 ธรณินทร์ พรนันทิกุล ตู๋ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
B 26 ศักดิ์นรินทร์ วิบูลย์กุล วิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
B 27 ปัจฉยา ไชยสุวรรณ อั๋น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
B 28 สุไฮมี สะมะแอ มี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
B 29 ภานุพงศ์ แก้วคง เป้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย สงขลา
B 30 ลลิดา อาศัยราช พลอย มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตร
B 31 ฮีดายะต์ มะหะวี ดายะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
B 32 ชมรวี สุขโสม โจ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญญบุรี
B 33 นภดนัย นวมะชิติ มะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
B 34 ชรินทร์ อินตา เจมส์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
B 35 ณัฐรดี มีจำนงค์ มุก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
B 36 เอาดี้ย์ สาราณีย์ เอาดี้ย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
B 37 ประไพพักตร์ เนียมรัตน์ ปุ้ย มหาวิทยาลัยศิลปากร
B 38 พลอยพรรณษา พันธ์โพธิ์ทอง พลอย มหาวิทยาลัยศิลปากร
B 39 ธีทัต แซ่ว่าง ทัต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
B 40 ณัฏฐณิชา ทิมงคล บลู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
B 41 นัสวี ฉิมยศ ไทร มหาวิทยาลัยบูรพา
B 42 กัมพล มุ่งงาม เผือก วิทยาลัยช่างศิลป์
B 43 นพปฎล ศรีเมือง แอ็ฟ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
B 44 วิสูตร แสงศิริ ก็อต สถานบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
B 45 ชัชวาล พุทธจิรางกูร เรน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
B 46 พรวรินทร์ ฟองฟูม มิว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน นครราชสีมา
B 47 ภาณุพงศ์ ยิ้มย่อง กอล์ฟ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย สงขลา
B 48 นริศรา กันยายุทธ สเมิร์ฟ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
B 49 พิชัย สุกาวงศ์ แบงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
B 50 เฉลิมพงษ์ หลั่งแร่ เบิร์ด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
B 51 พนิดา พรหมเมตตา แฟนต้า มหาวิทยาลัยศิลปากร
B 52 สาวิตรี หนุดหละ สอง มหาวิทยาลัยทักษิณ
B 53 แสงดาว เลื่อยกระโทก ดาว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน นครราชสีมา
B 54 ปริวรรธต์ แก้วสุวรรณ บอย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
B 55 บุหลัน เสนีวงศ์ ณ อยุธยา หนึ่ง วิทยาลัยช่างศิลป์
B 56 ศิริพร เพ็ชรเนตร เมล์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
B 57 จิตรกัญญา ไชยบุญทา แจ๊บ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
B 58 นพดล คงพิเชียรศรี ตู่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญญบุรี
B 59 ชุติกร อาบสีแดง เอ็ม มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตร
B 60 พีระพล บุญเลี้ยง กอล์ฟ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
B 61 สุริวัฒน์ แดงประดับ ป๋า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์
B 62 ภัคพล เมฆสุวรรณ ดีเค มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
B 63 ปฏิพล สุพรรณพงศ์ โจ้ มหาวิทยาลัยทักษิณ
B 64 จักรกฤษณ์ เสืออบ ปอนด์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์