กติกาการแข่งขัน

คณะกรรมการตัดสิน

การตัดสิน

คณะกรรมการตัดสินจะคัดเลือกผลงานเพื่อตัดสิน ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ผลการตัดสินรางวัล “ศิลปินดาวเด่นบัวหลวง” ถือเป็นที่สุดจะอุทธรณ์มิได้

รางวัล

 • รางวัลยอดเยี่ยม
 • รางวัลความคิดสร้างสรรค์
 • รางวัลดีเด่น
 • ได้รับเงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท
 • ได้รับเงินรางวัล ๗๐,๐๐๐ บาท
 • ได้รับเงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท

วัสดุอุปกรณ์

คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันจะจัดหาวัสดุอุปกรณ์เตรียมไว้ให้ส่วนหนึ่ง หากมีสิ่งใดที่ผู้เข้าแข่งขันต้องการใช้ตามความถนัด เฉพาะตัวก็ให้จัดหามาเองได้

วัสดุอุปกรณ์ที่จัดให้มีดังต่อไปนี้

 • - เฟรมผ้าใบ ประมาณ ๑.๒๐ x ๑.๕๐ ม.
 • - สีอะครีลิค และสีน้ำมัน ดินสอ ยางลบ
 • - แปรง พู่กันขนาดต่างๆ
 • - กระดาษ
 • - น้ำมันลินสีด
 • - จานสี กระป๋องน้ำ

กรรมสิทธิ์ และลิขสิทธิ์

ผลงานศิลปินดาวเด่นบัวหลวงที่ได้รับรางวัลทุกประเภท เป็นกรรมสิทธิ์ของมูลนิธิบัวหลวง และผลงานจิตรกรรมทุกชิ้นที่เข้าร่วม แข่งขันในครั้งนี้ มูลนิธิบัวหลวงมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์ และเผยแพร่ผลงานใน สูจิบัตร และเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้งสารสนเทศสมัยใหม่ ทุกอย่าง รวมถึงลิขสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่ผลงานของศิลปินให้เป็นที่แพร่หลายต่อไป